Agendu vybavuje oddelenie ekonomiky.

Byty vo vlastníctve mesta Malacky

Mesto Malacky vlastní 50 nájomných bytov a 41 obytných miestností. Z toho je:

  • 23 bytových jednotiek na ulici D. Skuteckého, 1650/16 (bývalý internát)
  • 12 bytových jednotiek II. kategórie pre sociálne neprispôsobivých občanov na Hlbokej ulici č. 5001
  • 15 bytov v rôznych častiach mesta Malacky
  • 41 obytných miestností na Mierovom námestí č. 2545 slúžiacich ako ubytovňa

Všetky byty a obytné miestnosti sú plne obsadené nájomcami.
Počet nájomných bytov sa postupne znižuje vzhľadom na realizáciu žiadostí o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva.

Od roku 1998 doteraz Mesto Malacky eviduje 326 nevybavených žiadostí o byt.
Niektoré z týchto žiadostí sú opakované, niektoré už neaktuálne, keďže pôvodní žiadatelia si vyriešili bytovú otázku inak. Pri prideľovaní bytov mesto postupuje v zmysle platného VZN č. 9/2007.

Občan Malaciek má v súčasnosti možnosť získať len uvoľnený nájomný byt, a to po splnení podmienok stanovených VZN č. 9/2007. Mimo poradia je možné prideliť byt vtedy, ak žiadateľ je ochotný uhradiť dlh za nájomcu, ktorý má byť vyprataný z dôvodu dlžoby na nájomnom.

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

Žiadosť o byt nemá predpísanú formu, možno ju napísať i rukou a zaslať na MsÚ v Malackách.

Pridelenie bytu

V prípade pridelenia uvoľneného bytu tvorí prílohu žiadosti dotazník – žiadateľ musí spĺňať podmienky stanovené VZN č. 9/2007.

Žiadosť o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva

Mesto Malacky pripravuje a realizuje zmluvy o prevode vlastníctva bytu (odkúpenie nájomného bytu do osobného vlastníctva).

K prevodu vlastníctva je potrebné:

  • žiadosť o odkúpenie (formulár nie je, možno napísať rukou) potvrdenie o úhrade nájomného, resp. iných platieb súvisiacich s užívaním bytu (od spoločnosti Termming, a. s., Malacky)
  • potvrdenie o pristúpení k zmluve o správe bytu (od spoločnosti Termming. a. s.)
  • 2.000,- Sk v kolkových známkach, alebo 8.000,- pri žiadosti o zrýchlený vklad

Žiadosť o vydanie potvrdenia pre kataster nehnuteľností, správa katastra Malacky

(za účelom výmazu ťarchy pri predaji bytu do doby uplynutia lehoty 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva bytu)

Spôsob vybavenia:

Na základe žiadosti a dokladu o zaplatení poskytnutej zľavy v pokladni (klientske centrum MsÚ) je žiadateľovi vystavené potvrdenie pre Kataster nehnuteľností, Správa katastra Malacky. Potvrdenie sa vybavuje na počkanie.

Žiadosť o predĺženie nájmu mestského bytu

K vybaveniu je potrebné

Nájomcovia bytov, ktoré im boli pridelené na dobu určitú, musia po uplynutí lehoty požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy. Okrem žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade nájomného, resp. iných platieb súvisiacich s užívaním bytu – Termming, a. s..

Spôsob vybavenia

Mesto Malacky na základe týchto dokladov vydá súhlas primátora Mesta Malacky s uzatvorením nájomnej zmluvy a spoločnosť Termming, a. s. na základe súhlasu uzatvorí nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie.

Kontakty

Mgr. Mária Matiko Štarková
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 316
maria.starkova@malacky.sk