Agendu vybavuje oddelenie právne.

Byty vo vlastníctve mesta Malacky

Mesto Malacky vlastní 138 nájomných bytov. Z toho je:

  • 12 bytových jednotiek II. kategórie pre sociálne neprispôsobivých občanov na Hlbokej ulici č. 5001  a 3 bytové jednotky na Hlbokej ulici č. 5939
  • 110 nájomných bytov na ul. Pri Maline
  • 13 nájomných bytov na ul. Mierové námestie 2545/12

Všetky byty a obytné miestnosti sú plne obsadené nájomcami.
Pri prideľovaní bytov mesto postupuje v zmysle platného VZN č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky a VZN č. 7/2021 o podmienkach nájmu bytov vo vlastníctve mesta Malacky.

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu

Žiadosť o byt nemá predpísanú formu, možno ju napísať i rukou a zaslať na MsÚ v Malackách.

Pridelenie bytu

V prípade pridelenia uvoľneného bytu tvorí prílohu žiadosti dotazník – žiadateľ musí spĺňať podmienky stanovené VZN č. 9/2011 a VZN č. 7/2021.

Žiadosť o predĺženie nájmu mestského bytu

K vybaveniu je potrebné

Nájomcovia bytov, ktoré im boli pridelené na dobu určitú, musia po uplynutí lehoty požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy.

Spôsob vybavenia

Mesto Malacky na základe týchto dokladov vydá súhlas primátora Mesta Malacky s uzatvorením nájomnej zmluvy, žiadateľ nesmie mať žiadne dlhy na nájomnom a službách.

Kontakty

Mgr. Mária Matiko Štarková
Referent právny a správy majetku
číslo dverí: 316
maria.starkova@malacky.sk