Zoznam komisií MsZ v Malackách 2022 – 2026

(v zmysle čl 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.)

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisií volí mestské zastupiteľstvo z poslancov mestského zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou, súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, podpredsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí mestské zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

Predseda komisie:

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program,
  • zostavuje plán činnosti komisie,
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami,
  • zastupuje komisiu navonok.

Predsedu komisie za určitých okolností zastupuje jej podpredseda.

Komisie v oblasti svojej pôsobnosti vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi mesta, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať, kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu i do dočasného užívania. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz mesačne. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií sa ustanovia v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.