Cestný správny orgán vykonáva prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych komunikácii a účelových komunikácií, ktoré sú obci zverené do správy. 

 • určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení

 • schvaľuje projekt organizácie dopravy

 • povoľuje uzávierky miestnych komunikácií

 • zvláštne užívanie miestnych komunikácii – rozkopávky

 • zriadenie parkovacích miest (ŤZP, vyhradené parkovanie)

 • vydáva stanoviská k stavbám pri zásahu do miestnych komunikácii

Pri svojom výkone sa riadi zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 30/2020 o dopravnom značení .

Cestný správny orgán

 • Pre diaľnice a rýchlostné komunikácie I. triedy:
  • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave
 • Pre cesty II. a III. triedy:
  • Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách
 • Pre miestne a účelové komunikácie:
  • Mesto Malacky.

Agendu zabezpečuje Útvar výstavby a životného prostredia.