Mesto Malacky vykonáva funkciu správcu komunikácií a zároveň vykonáva aj prenesený výkon štátnej správy pre miestne a účelové komunikácie. Pre tieto komunikácie pôsobí ak ako špeciálny stavebný úrad.

Agendu zabezpečuje útvar výstavby a životného prostredia.