K vybaveniu žiadosti o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie –  rozkopávky je potrebné:

  • ikona_pdfpožiadať o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie verejného priestranstva, chodníkov a miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta (.pdf – 20 kB)
  • s vyplnenou žiadosťou a doloženou situáciou vedenia trasy rozkopávky treba požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí (Západoslovenské energetické závody, Bratislavská vodárenská spoločnosť a Slovenský plynárenský priemysel a Slovak Telekom) o stanovisko.
  • uvedené podklady  spolu s písomným záväzkom potom žiadateľ predloží (poštou alebo cez podateľňu klientskeho centra) na vybavenie Mestskému úradu, na útvar výstavby a životného prostredia.
  • správny poplatok za vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávku) je vo výške 80,-€
    správny orgán môže v odôvodnených prípadoch  poplatok znížiť, prípadne odpustiť. V závislosti od rozsahu a doby užívanie komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Kontakty

Viera Baňovičová
Referent výstavby
číslo dverí: 413
viera.banovicova@malacky.sk