K vybaveniu žiadosti o povolenie uzávierky je potrebné:

  • napísať žiadosť (nie je tlačivo)
  • doložiť projekt dopravného značenia, odsúhlasený dopravným inžinierom Okresného dopravného inšpektorátu.
  • uvedené podklady potom predložiť na vybavenie Mestskému úradu, útvaru výstavba životného prostredia(poštou alebo cez podateľňu klientskeho centra.

Spôsob vybavenia:
Súhlas na uzávierku vydáva útvar výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Malackách do 30 dní odo dňa doručenia, pokiaľ je podanie kompletné.

Zákon SNR č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 193/1997 Z. z.).
Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
VZN 6/2007o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev na území mesta Malacky

Kontakty

Ing. Martina Mikulášková
Administratívny pracovník
číslo dverí: 413
martina.mikulaskova@malacky.sk