Popis:

 • Povolenie uzávierky miestnej cesty / verejnej účelovej cesty sa riadi § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon). Premávka na diaľniciach, cestách, miestnych cestách a verejných účelových cestách sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, alebo sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžaduje nevyhnutný verejný záujem, najmä bezpečnosť dopravy, stavba, údržba alebo ochrana diaľnice, cesty, miestnej cesty alebo verejnej účelovej cesty. O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a  stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Užívatelia diaľnice, cesty, miestnej cesty alebo verejnej účelovej cesty nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky, obchádzky alebo odklonu. Cestný správny orgán je povinný zabezpečiť, aby uzávierka, obchádzka alebo odklon boli obmedzené na najkratší možný čas, a aby boli riadne technicky zabezpečené a čo najvýhodnejšie.
 • Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy na základe § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

PODANIE ŽIADOSTI:

PRÍLOHY KU ŽIADOSTI :

 • doložiť projekt dopravného značenia, odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom spolu so stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu
 • stanovisko správcu miestnych / účelových komunikácii
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

VYBAVENIE:

 • uvedené podklady potom predložiť na vybavenie Mestskému úradu – Útvaru výstavby životného prostredia (poštou alebo cez podateľňu klientskeho centra)
 • súhlas na uzávierku vydáva Útvar výstavby a životného prostredia, odbor dopravy na Mestskom úrade v Malackách do 30 dní odo dňa doručenia, pokiaľ je podanie kompletné.

SPRÁVNY POPLATOK :

 • správny poplatok za vydanie povolenia na uzávierku úplnú/ čiastočnú miestnej komunikácie je vo výške 70,-€

 • správny poplatok za vydanie povolenia na zmenu termínu uzávierky , prípadne obchádzky miestnej komunikácie je vo výške 40,-€

 • správny poplatok je možné uhradiť 2 spôsobmi :
  • v hotovosti v pokladni , na prízemí Mestského úradu
  • bankovým prevodom , do poznámky pre prijímateľa uviesť , že sa jedná o uzávierku miestnej komunikácie , resp. zmenu termínu uzávierky


Zákon SNR č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 193/1997 Z. z.).
Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
VZN 6/2007o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev na území mesta Malacky

Kontakty

Ing. Martina Mikulášková
Referent výstavby – doprava
číslo dverí: 413
martina.mikulaskova@malacky.sk