Kontakty

JUDr. Adriana Novotná
Vedúca – ÚVaŽP
číslo dverí: 411
adriana.novotna@malacky.sk

Agenda oddelenia:

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby – územné, stavebné, kolaudačné konanie v meste, vrátane terénnych prác, zmien užívania stavby a odstránenia stavby,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad a konania o podaniach, námietkach, odstráneniach stavieb, uložení sankcií a prejednáva priestupky a správne delikty na úseku výstavby,
 • vedie evidenciu vydaných povolení podľa stavebného zákona na všetky stavby,
 • vydáva povolenia na reklamné a informačné zariadenia a prijímanie ohlásení k uskutočňovaniu jednoduchých, drobných stavieb a stavebných úprav,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií, cestnej dopravy a spevnených plôch a parkovísk, vrátane rozhodnutí o uzávierkach a obchádzkach dopravy a parkovacej politiky mesta,
 • zabezpečuje podklady k vyhotoveniu pasportov a vypracováva dlhodobé a strednodobé plány rekonštrukcií, opráv a údržby mestských komunikácií, parkovísk a ich odvodnení, verejného osvetlenia, verejnej zelene
 • zabezpečuje opravy, údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia a vedie o nich evidenciu
 • zabezpečuje evidenciu a vydávanie rozhodnutí a oznámení o pridelení súpisného čísla na stavby,
 • vedie evidenciu domov, stavieb a prevádzok podnikateľov,
 • zabezpečuje evidenciu a vydávanie rozhodnutí na zabratie a užívanie verejných priestranstiev a povolenia verejných zhromaždení,
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa, vydávanie stanovísk k podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, k umiestneniu prevádzky a zabezpečuje kontrolu správy trhovísk a prevádzkového času,
 • dohliada na utváranie a ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta a ochranu životného prostredia,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo veciach vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia, chovu zvierat na území mesta, deratizácie a dezinfekcie a ochrany pred povodňami, vo veciach ochrany prírody a krajiny, správy zelene a detských ihrísk,
 • vykonáva štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona upravujúceho oblasť vôd, ovzdušia a ochrany prírody a krajiny a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie ako aj nad dodržiavaním rozhodnutí vydaných mestom v danom úseku,
 • zabezpečuje úlohy a povinnosti mesta ako držiteľa odpadu a čistoty mesta, vrátane preneseného výkonu štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
 • vedie evidenciu nakladania s odpadmi, separovaného zberu a užívateľov vývozu komunálneho odpadu,
 • koordinuje správu verejnej zelene, lesoparkov, Zámockého parku a iných parkov mesta,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu a zabezpečuje projekt náhradnej výsadby,
 • vyjadruje sa k vyňatiu pôdy a k zmenám kultúr pozemkov.
 • zabezpečuje koordináciu podnetov odkazu pre starostu
 • zabezpečuje podklady, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov pre vydanie rozhodnutí na úseku výstavby,
 • komunikácia s kompetentnými orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk, vyjadrení pre vydanie rozhodnutí na úseku výstavby.

Na stiahnutie:

ikona pdf Sadzobník správnych poplatkov (.pdf – 83,5 kB)