1. Vyhradené parkovanie pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

 • vyhradené parkovacie miesta pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím disponujúce parkovacím preukazom podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určia bez tabuľky s evidenčným číslom vozidla.
 • vyhradené parkovacie miesta pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím budú k dispozícii všetkým zdravotne znevýhodneným, ktorí s ohľadom na mieru svojho hendikepu disponujú parkovacím preukazom vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • podľa § 3, odsek 7 cestného zákona , cestný správny orgán a obec určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení  a povoľujú vyhradené parkoviska na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,

PODANIE ŽIADOSTI :

(pdf, 259 kB)

PRÍLOHY KU ŽIADOSTI :

 • situačný nákres požadovaného vyhradeného parkovacieho miesta
 • fotokópia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (obojstranne) – biely
 • fotokópia parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (obojstranne) – Model Európskej únie – modrý

VYBAVENIE:

 • uvedené podklady potom predložiť na vybavenie Mestskému úradu – Útvaru výstavby životného prostredia (poštou alebo cez podateľňu klientskeho centra)
 • Mesto Malacky posúdi, či je podanie kompletné, pripraví projekt organizácie dopravy – trvalé dopravné značenie a požiada Okresný dopravný inšpektorát (ODI) o stanovisko k  určeniu trvalého dopravného značenia ( TDZ)
 • po doručení stanoviska ODI vydá určenie trvalého dopravného značenia, následne sa zrealizuje zakreslenie vyhradeného parkovacieho miesta ŤZP

SPRÁVNY POPLATOK :

 • bez poplatku, v zmysle § 5 ods.5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky č.05/2009 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciach v meste Malacky sú užívatelia ŤZP miesta oslobodení od dane za vyhradené parkovanie .

2. Vyhradené parkovanie – právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia

 •  Uznesením č. 84/2020 Mestského zastupiteľstva mesta Malacky zo dňa  11.12.2020 bolo schválené Všeobecné záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2009 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v meste Malacky s účinnosťou od 01.01.2021, a to: vyhradené parkovacie miesta za odplatu (daň za osobitné užívanie verejného priestranstva) len pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré vyhradenie parkovacieho miesta potrebujú z vážnych prevádzkových dôvodov,
 • podľa § 3, odsek 7 cestného zákona , cestný správny orgán a obec určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení  a povoľujú vyhradené parkoviska na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,

PODANIE ŽIADOSTI :
PRÍLOHY KU ŽIADOSTI :

 • doložiť projekt dopravného značenia, odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom spolu so stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu
 • stanovisko správcu miestnych / účelových komunikácii

VYBAVENIE:

 • uvedené podklady potom predložiť na vybavenie Mestskému úradu – Útvaru výstavby životného prostredia (poštou alebo cez podateľňu klientskeho centra)
 • určenie trvalého dopravného značenia pre vyhradené parkovacie miesto vydáva Útvar výstavby a životného prostredia, odbor dopravy na Mestskom úrade v Malackách do 30 dní odo dňa doručenia, pokiaľ je podanie kompletné.

SPRÁVNY POPLATOK :

 • v zmysle § 14 ods.6 písm f) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Malacky č.09/2015 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v meste Malacky je vyhradenie parkovacieho miesta pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov spoplatnené
Ing. Martina Mikulášková
Referent výstavby – doprava
číslo dverí: 413
martina.mikulaskova@malacky.sk