K vybaveniu zmeny organizácie dopravy je potrebné:

 • požiadať príslušný špecializovaný stavebný úrad pre dopravu o určenie zmeny dopravného značenia na základe projektovej dokumentácie, odsúhlasenej dopravným inžinierom Okresného dopravného inšpektorátu.

Špeciálny stavebný úrad

 • Pre diaľnice a rýchlostné komunikácie I. triedy:
  • Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave
 • Pre cesty II. a III. triedy:
  • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách
 • Pre miestne a účelové komunikácie:
  • Mesto Malacky.

Správne poplatky

Služba sa vykonáva bez poplatku.

Spôsob vybavenia

Rozhodnutie o súhlase na uzávierku vydáva Útvar výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade v Malackách do 30 dní odo dňa doručenia, pokiaľ je podanie kompletné.

Povoľovanie miestnych a účelových komunikácií

Nová komunikácia

 • musí byť vydané najprv územné rozhodnutie na stavebnom úrade
 • následne sa podáva žiadosť na oddelenie dopravy a stavebného poriadku MsÚ
 • žiadosť a prílohy sú tie isté ako pri stavebnom úrade.

Pri rekonštrukciách komunikácií:

 • stavebné povolenie
 • žiadosť aj prílohy sú tie isté ako pri stavebnom úrade.

Kontakty

Ing. Martina Mikulášková
Administratívny pracovník
číslo dverí: 413
martina.mikulaskova@malacky.sk