Popis :

  • Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy na základe § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
  • Podľa § 3, odsek 2 cestného zákona vykonávajú obce na miestnych cestách a na účelových cestách určenie  použitia  dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. 
  • Podľa § 3, odsek 7 cestného zákona , cestný správny orgán a obec určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení  a povoľujú vyhradené parkoviska na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,

PODANIE ŽIADOSTI :

PRÍLOHY KU ŽIADOSTI :

  • doložiť projekt dopravného značenia, odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom spolu so stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu
  • stanovisko správcu miestnych / účelových komunikácii

VYBAVENIE:

  • uvedené podklady potom predložiť na vybavenie Mestskému úradu – Útvaru výstavby životného prostredia (poštou alebo cez podateľňu klientskeho centra)
  • určenie dopravného značenia vydáva Útvar výstavby a životného prostredia, odbor dopravy na Mestskom úrade v Malackách do 30 dní odo dňa doručenia, pokiaľ je podanie kompletné.

SPRÁVNY POPLATOK :

  • bez poplatku

Kontakty

Ing. Martina Mikulášková
Referent výstavby – doprava
číslo dverí: 413
martina.mikulaskova@malacky.sk