Správa komunikácií zabezpečuje

  • budovanie nových komunikácií a chodníkov

Výkon štátnej správy

  • na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení
  • povoľuje vyhradené parkoviská
  • pre miestne komunikácie a účelové komunikácie zabezpečuje výkon stavebného špeciálneho stavebného úradu.

Zákon NR SR č. 343/1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Kontakty

Ing. Martina Mikulášková
Administratívny pracovník
číslo dverí: 413
martina.mikulaskova@malacky.sk