Územný plán zóny Malacky – Mayer – zverejnenie záväznej časti podľa § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení