Zmení sa vývoz zmesového komunálneho odpadu z niektorých stojísk

  Zákon o odpadoch ukladá obciam povinnosť zabezpečiť triedenie rôznych zložiek odpadu, naposledy  takto pribudol biologicky rozložiteľný kuchynský  odpad z domácností. Z tohto dôvodu na stojiskách pribudol ďalší kontajner (hnedej farby).  Aby kontajnery  nezaberali ďalšie verejné priestranstvo, rozhodli sme sa na návrh spoločnosti Tekos zmeniť systém zberu  zmesového komunálneho odpadu: na stojiskách, kde to situácia umožňuje, sa zníži počet kontajnerov a zároveň sa bude častejšie odpad vyvážať.  Upozorňujeme, že zmena sa týka zmesového komunálneho odpadu. Objem vysýpaného odpadu zo stojiska zostane rovnaký.  Nový systém  bude zavedený na skúšku  od 1. októbra na mesiac na vytipovaných stojiskách. Následne sa výsledky tejto zmeny vyhodnotia a ak sa nový systém osvedčí, postupne sa zavedie aj v ďalších vybraných  lokalitách.   

Stojiská:

 • F. Malovaného 1-3:  bude odobratý 1 kontajner, interval vývozu bude 4x týždenne 
 • F. Malovaného 2: bude odobratý 1 kontajner, interval vývozu bude 4x týždenne 
 • Ľudovíta Fullu 1-3 (pri detskom ihrisku): bude odobratý 1 kontajner, interval vývozu  bude 4x týždenne
 • D. Skuteckého 3: bude odobratý 1 kontajner, interval vývozu bude 3x týždenne
 • D. Skuteckého 12: bude odobratý 1 kontajner, interval vývozu bude 3x týždenne
 • Štúrova 149: bude  odobratý 1 kontajner, interval vývozu bude 4x týždenne
 • Záhorácka 65 (pred MCK): budú  odobraté 2 kontajnery, interval vývozu bude 4x týždenne
 • Malé námestie 26: budú odobraté 2 kontajnery, interval vývozu bude 4x týždenne
 • Pribinova 2: budú odobraté 2 kontajnery, interval vývozu bude 4x týždenne
 • Záhorácka 32 (parkovisko): bude odobratý 1 kontajner, interval vývozu bude 3x týždenne
 • Záhorácka 42 (parkovisko): bude odobratý 1 kontajner, interval vývozu bude 4x týždenne

Útvar výstavby a životného prostredia MsÚ Malacky 

Rozdelenie ulíc podľa obvodov –  vývoz odpadu z rodinných domov

I. obvod:

Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.  

II. obvod:

Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova, Šikmá.

III. obvod:

Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého,  L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny.   

IV. obvod:

Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri, Krátka.


Prevádzka na zberných dvoroch 

Zberný dvor na Partizánskej ulici (v sídle spoločnosti Tekos)

od 1. októbra do 31. marca  

• pondelok – piatok 16.00 – 17.00 h • sobota 12.00 – 16.00 h  

od 1. apríla do 30. septembra  

• pondelok – piatok 16.00 – 19.00 h • sobota 12.00 – 16.00 h  

Výdaj zberných nádob

• pondelok – piatok 7.30 – 10.30    11.30 – 13.30 

Zberný dvor Hlboká 

celoročne 

• PONDELOK  zatvorené • UTOROK – SOBOTA 9.00 – 17.00 h  

Čo sa môže kde odovzdať: 

• iba na Zbernom dvore Partizánska: elektroodpad, použité jedlé oleje a tuky a odpad s obsahom škodlivín,  • iba na Zbernom dvore Hlboká: drobný stavebný odpad,  • na oboch zberných dvoroch: všetko ostatné, teda objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, kovy, papier, plasty, tetrapaky a sklo.   


Bližšie informácie: 

 • MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia 034 / 79 66 184
 • Tekos, oddelenie služieb zákazníkom 034 / 77 22 060
 • Zberný dvor Hlboká 034 / 77 22 511   

Veľkokapacitné kontajnery si môžete objednať výhradne telefonicky, na číslach 034/772 20 60 alebo  0911 833 077. 

Neprehliadnite:

Kontakty

Ing. Jana Chválová
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.chvalova@malacky.sk