18. 2. 2021
Zbierame kuchynský odpad – otázky a odpovede
Kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sú už rozmiestnené po meste. Sú určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. 

Od obyvateľov mesta dostávame konkrétne otázky súvisiace so zberom kuchynského odpadu. V spolupráci s Malackými zberačmi sme ich zosumarizovali a o odpovede sme požiadali referentku Útvaru výstavby a životného prostredia Mestského úradu Malacky Janu Chválovú. 

 Je možné vyhadzovať kuchynský odpad v obaloch (napr. v papierových vreckách či vreckách z kompostovateľných materiálov)? Alebo treba odpad vysypať do kontajnerov iba voľne?
Je to možné aj v kompostovateľných obaloch, avšak z hľadiska ďalšieho spracovania odpadu je to lepšie bez obalov. Upozorňujeme, že odpad sa nemôže vyhadzovať v sklenených pohároch.

 Je pravda, že rodinné domy nebudú mať vlastné kontajnery na kuchynský odpad? Ak áno,   pristúpi mesto v budúcnosti k možnosti zabezpečenia kontajnerov a odvozu aj pre rodinné domy?
Kontajnery, ktoré sa teraz rozmiestňujú, sú tzv. prvá etapa. Skúšobné obdobie ukáže potrebu a naše možnosti. Nevylučujeme, že sieť kontajnerov na kuchynský odpad sa môže zahustiť. Označené hnedé kontajnery sú rozmiestnené na zberných hniezdach aj v lokalitách rodinných domov. Časť kuchynského odpadu, napríklad šupky z ovocia a zeleniny alebo škrupiny, sa dajú dať aj do hnedých BIO kontajnerov na rastlinný odpad – tie majú rodinné domy k dispozícii už nejaký čas. Avšak zvyšky mäsa  a varené zvyšky znečistené olejom je potrebné ukladať do kontajnera na kuchynský odpad. 

Aké výhody a nevýhody prináša separovanie kuchynského odpadu?
Výhodou je, že sa zníži množstvo odpadu ukladaného na skládku zmesového odpadu. To znamená zníženie nákladov na skládkovanie. V celkových nákladoch mesta sa to ale zatiaľ vyrovná, lebo pribudnú náklady na zber a spracovanie kuchynského odpadu.

Odzrkadlí sa separovanie kuchynského odpadu v poplatku za komunálny odpad?
Separovanie kuchynského odpadu zatiaľ predstavuje náklad, čiže poplatky sa mierne zvýšili. Ak sa ale v budúcnosti vďaka tomu podarí znížiť množstvo zmesového komunálneho  odpadu a prípadne sa bude môcť znížiť počet kontajnerov na sídliskách, nebude treba dočisťovať stojiská a dôjde k reálnemu poklesu nákladov na nakladanie s odpadom. Vtedy je eventuálne možné uvažovať o úprave poplatku za komunálny odpad. Zatiaľ však stále stúpa poplatok, ktorý platí mesto za uloženie odpadu na skládku – hovoríme o zmesovom komunálnom odpade, ktorý stále predstavuje najväčšiu časť z celkového množstva odpadu.

Kam poputuje vyzbieraný kuchynský odpad a ako bude spracovaný? 
Do kompostárne Stupava. 

Ako bude spracovaný kuchynský odpad ďalej využitý?
Vzniknutý produkt sa primieša do kompostu. Jeho ďalšie použitie bude závisieť od dosiahnutých technologických parametrov. 

V čom sa líši spracovanie a využitie kuchynského odpadu od biologického odpadu zo záhrad?
Kuchynský odpad musí prejsť hygienizačným procesom.

Sme pripravení na nový systém separovania a spracovávania nového druhu odpadu? 
V našom regióne chýbajú rovnomerne a v dostupnej vzdialenosti rozmiestnené spracovateľské prevádzky na kuchynský odpad, tzv. kompostárne. Povinné zavedenie systému separácie kuchynského odpadu predstavuje pre samosprávy dosť vysoké náklady, v ktorých je zahrnuté obstaranie kontajnerov, ich obsluha a pravidelné umývanie či doprava na miesto spracovania.
 
Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria: 
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 
oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat.  

Text: Malackí zberači/J. Chválová/-red-, foto: S. OsuskýĎalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok