Ing. Ľubica Čikošová

tel.: 034/7966 111 – sekretariát
tel.: 034/7966 155
e-mail: lubica.cikosova@malacky.sk

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.

Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:

  • organizuje prácu mestského úradu,
  • zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
  • zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie,
  • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s poradným hlasom,
  • zúčastňuje sa zasadnutí mestskej rady s poradným hlasom,
  • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.

ikona pdf Oznámenie výsledku výberového konania – prednosta mestského úradu Malacky (.pdf – 37 kB) 


Predchodcovia:

  • Ing. Dušan Vavrinec (1996 – 2015)
  • Ing. Milan Freund (1992 – 1995)
  • Ing. Emília Valachová (1990 – 1992)