Správne poplatky (ďalej „poplatky“) sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií, DataCentra a správcu informačného systému dátového centra obcí (ďalej len „správny orgán“) podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 145/1995 Z. z.“). Finančné riaditeľstvo SR, daňové úrady a colné úrady (ďalej „FR SR, DÚ, CÚ“) sú v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. správnymi orgánmi.

 Oblasť Poplatok
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka 
týždenný1,50 €
mesačný3,00 €
ročný7,00 €
trojročný17,00 €
Evidencia obyvateľov 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby (sídle)5,00 €
Osvedčovanie listín a  podpisov na listinách 
Osvedčenie podpisu2,00 €
Osvedčenie listiny 1 strana2,00 €
Osvedčenie listiny 1 strana v českom jazyku3,00 €
Matrika 
Vystavenie duplikátu matričného dokladu5,00 €
Nahliadnutie do matrík za každý zväzok2,00 €
Uzavretie manželstva pred iným matričným úradom ako je príslušný matričný úrad medzi štátnymi občanmi SR20,00 €
Uzavretie manželstva s cudzincom70,00 €
Uzavretie manželstva mimo určenú dobu20,00 €
Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami200,00 €
Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt200,00 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky10,00 €
Vydanie potvrdenia (rôzne – matrika)5,00 €

Oblasťpoplatok
Ochrana ovzdušia
Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov
a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách
5,00 €
Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých10,00 €
Výrub drevín
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu
1. fyzická osoba10,00 €
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou100,00 €
Vodné stavby 
Stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu: 
Povolenie na vybudovanie vodnej stavby, napríklad studne, jazierka (Stavebné povolenie)30,00 €
Povolenie na užívanie vodnej stavby (Kolaudačné povolenie)20,00 €
Dodatočné povolenie vodnej stavby90,00 €

Oblasťpoplatok
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky.
V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
80,00 €
Položka 83
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií70,00 €
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií40,00 €
Položka 85
Povolenie zriadenia vjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti30,00 €

OblasťPoplatok
Položka 59 
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia
o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
 
1. pre fyzické osoby40,00 €
2. pre právnické osoby100,00 €
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby20,00 €
Položka 60 
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
 
a)  na stavby na bývanie 
1. na stavbu rodinného domu50,00 €
2. na stavbu bytových domov200,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny 
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m225,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m250,00 €
c)   na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúcich stavebné povolenie 
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu35,00 €
2. bytových domov100,00 €
d)   na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami30,00 €
2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť30,00 €
3. na vodné stavby (studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka)30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská30,00 €
5.  na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám (letné kuchyne,bazény,sklady)30,00 €
e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným stavbám 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami50,00 €
2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť50,00 €
3. na vodné stavby (studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka)50,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská50,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám (letné kuchyne, bazény, sklady)50,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d/ a e/20,00 €
g)    na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 
do 50.000 eur vrátane100,00 €
nad 50.000 eur do 100.000 eur vrátane200,00 €
nad 100.000 eur do 500.000 eur vrátane400,00 €
nad 500.000 eur do 1.000.000 eur vrátane600,00 €
nad 1.000.000 eur do 10.000.000 eur vrátane800,00 €
nad 10.000.000 eur1 000,00 €
h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie50,00 €
i/ na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m260,00 €
j/na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2150,00 €
Položka 60a 
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 
1. pre právnickú osobu100,00 €
2. pre fyzickú osobu30,00 €
b)  Žiadosť o zmenu doby trvania 
1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť 
od 3 m2 do 20 m260,00 €
2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2150,00 €
c)  Ohlásenie jednoduchej stavby 
1. pre právnickú osobu50,00 €
2. pre fyzickú osobu20,00 €
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m230,00 €
e)  Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác 
1. pre právnickú osobu30,00 €
2. pre fyzickú osobu10,00 €
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny
a doplnenia telekomunikačného zariadenia
80,00 €
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby10,00 €
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe30,00 €
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby10,00 €
Položka 61 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez
stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby.
trojnásobok sadzby
určenej v položke č. 60
Položka 62 
a/ Žiadosť o povolenie 
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním30,00 €
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) 
pre fyzickú osobu20,00 €
pre právnickú osobu50,00 €
3. terénnych úprav 
pre právnickú osobu100,00 €
pre fyzickú osobu20,00 €
b/ Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti100,00 €
c/ Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia20,00 €
Položka 62a 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie 
1. rodinný dom35,00 €
2. bytový dom120,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny 
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m225,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m250,00 €
c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie 
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu25,00 €
2. bytových domov50,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov
alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami20,00 €
2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť20,00 €
3. na vodné stavby (studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka)20,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská20,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám (letné kuchyne,bazény,sklady)20,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným stavbám 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami30,00 €
2. na prípojky na existujúcu rozvodnú sieť30,00 €
3. na vodné stavby (studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka)30,00 €
4. na spevnené plochy a parkoviská30,00 €
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám (letné kuchyne,bazény,sklady)30,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb 
do 50.000 eur vrátane60,00 €
nad 50.000 eur do 100.000 eur vrátane120,00 €
nad 100.000 eur do 500.000 eur vrátane250,00 €
nad 500.000 eur do 1.000.000 eur vrátane400,00 €
nad 1.000.000 eur do 10.000.000 eur vrátane530,00 €
nad 10.000.000 eur660,00 €
h/ na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m250,00 €

oblasťpoplatok
Položka 142
Poplatok za SHR (Samostatne hospodáriaci roľníci)10 €
za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
2 €
Položka 140
Výherné prístroje, za každý výherný prístroj1 500,00 €
žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie350,00 €
Charitatívne lotérie, alebo stávkové hry okrem kurzových stávok350,00 €
Kurzové stávky4 000,00 €
Hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi
hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry
1 700,00 €
Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných
pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie
100,00 €