Projekt modernizácie kamerového systému bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.  

Kamerový systém umožňuje mestskej polícii včas a veľakrát aj s predstihom reagovať na zmenu bezpečnostnej situácie v sledovanej lokalite, na narušenie verejného poriadku, či na aktuálnu dopravnú situáciu.

Kamerový systém je nutné, podľa účelu svojho použitia, považovať v prvom rade za prostriedok prevencie drobnej kriminality a priestupkov proti verejnému poriadku a majetku a ďalej za prostriedok na odhaľovanie trestných činov a priestupkov.

Kamery kamerového systému sú inštalované na verejne prístupných miestach, kde dochádza k pohybu občanov, na miestach, na ktorých dochádza vo zvýšenej miere k páchaniu trestnej, či priestupkovej činnosti, rovnako ako na frekventovaných križovatkách, kde hrozí vysoké riziko narušenia plynulosti cestnej dopravy, či dopravných nehôd.

Nasadenie KS vo vyššie uvedených lokalitách potom prináša celú radu pozitívnych efektov, z ktorých je možné medzi najvýznamnejšími vymenovať najmä:

  • kamery KS majú pri viditeľnom umiestnení výrazný psychologický efekt (kamery pôsobia stimulačne na chovanie osôb),
  • umožňuje okamžitú reakciu príslušníkom MsP na narušenie bezpečnosti a verejného poriadku, v sledovanej lokalite,
  • umožňuje koordináciu zasahujúcich zložiek v sledovaných lokalitách napríklad v rámci Integrovaného záchranného systému,
  • umožňuje dokumentovanie situácie, a to ako dokumentovanie páchania negatívnych javov, tak aj zákroku hliadky MsP,
  • šetrí sily a prostriedky mestskej polície najmä pri obchôdzkovej činnosti, ktoré je možné využiť pre plnenie úloh v iných lokalitách mesta,
  • napomáha k vytvoreniu pocitu bezpečia občanov,
  • napomáha k zvýšeniu bezpečnosti majetku

Perspektíva rozvoja kamerového systému

V súčasnosti je KS ďalej rozvíjaný a v budúcnosti je predpokladaný jeho ďalší rozvoj.

Smerovanie ďalšieho rozvoja KS Mestskej polície Malacky bude z miestneho hľadiska závisieť predovšetkým na celkovej bezpečnostnej situácii v jednotlivých mestských lokalitách s ohľadom na druh riešenia problémov.

Z hľadiska technického je možné  predpokladať postupné nasadzovanie moderných digitálnych technológií, umožňujúcich značnú mieru automatizácie kontrolnej činnosti a automatickej reakcie systému na nežiaduce protiprávne jednanie osôb, či narušenie bezpečnosti a plynulosti dopravy a pod.

Umiestnenie kamier mestského kamerového systému

Kamera č. 1: Otočná kamera

Záber: Mierové námestie, ul. Radlinského, ul. Záhorácka, Kláštorné námestie.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp pre semafory na Kláštornom námestí.

Kamera č. 2: Otočná kamera

Záber: Ul. Ľ.Zúbka , ul. Radlinského, ul. Partizánska.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Budova železiarstva.

Kamera č. 3: Otočná kamera

Záber: Zámocký park.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru v zámockom parku.

Kamera č. 4: Otočná kamera

Záber: Ul. Pribinova, Malé námestie, ul. Záhorácka.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Obytná budova na Pribinovej ulici.

Kamera č. 5: Otočná kamera

Záber: Ul. Bernolákova, Mierové námestie, Ul. Gen. M.R. Štefánika.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Obytná budova Mierové námestie.

Kamera č. 6: Otočná kamera

Záber: Ul. Brnianska, ul. Záhorácka, Cesta mládeže.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Kostol Najsvätejšej Trojice.

Kamera č. 7: Otočná kamera

Záber: Ul. Štúrova, ul. Ľ. Fullu, ul. D. Skuteckého, ul. F. Maľovaného.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Obytná budova ul. Štúrova.

Kamera č. 8: Statická kamera

Záber: Ul. Stupavská.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru ul. Stupavská.

Kamera č. 9: Otočná kamera

Záber: Ul. Stupavská, ul. Ľ. Fullu, ul. M. Tillnera.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Obytná budova ul. Ľ. Fullu.

Kamera č. 10: Otočná kamera

Záber: Ul. Sasinkova, parkovisko ŠH Malina, parkovisko pred OD Billa.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Športová hala Malina.

Kamera č. 11: Otočná kamera

Záber: Ul. Ferdiša Kostku, ul. Hviezdoslavova.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Kino.

Kamera č. 12: Otočná kamera

Záber: Ul. Zámocká, priestor pred OD Lidl, ul. Sasinkova.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Obchodný dom Stred.

Kamera č. 13: Otočná kamera

Záber: Ul. Pezinská, priestor pred OD  TESCO a Malávia, Padzelek.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stožiar Slovenskej správy ciest.

Kamera č. 14: Otočná kamera

Záber: Ul. Bernolákova, ul. Veľkomoravská, herňa, potraviny CBA, detské ihrisko.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Obytná budova ul. Bernolákova.

Kamera č. 15: Otočná kamera

Záber: ul. Duklianskych hrdinov, nemocnica, priľahlé parkoviská, potraviny Coop jednota, pohostinstvo Park Restaurant.

Účel: zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Elektrický stĺp ul. Duklianskych hrdinov.

Kamera č. 16: Otočná kamera

Záber: Kaštieľ, fontána, vchod do parku, promenáda.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp určený pre kameru v zámockom parku.

Kamera č. 17: Otočná kamera

Záber: Ul. Štefánika, ul. Stupavská, výjazd z mesta, železničný prejazd a priľahlé priestory.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia na ul. M.R. Štefánika.

Kamera č. 18: Otočná kamera

Záber: Ul. 1 Mája, ul. Pribinova.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Elektrický stĺp na ul. 1 Mája.

Kamera č. 19: Otočná kamera

Záber: Ul. M. Rázusa, ul. 1 mája, areál Centra voľného času a priľahlé parkoviská.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Obytný dom na ul. M. Rázusa.

Kamera č. 20: Otočná kamera

Záber: Ul. Štúrova, základná škola, materská škola, areál pre venčenie psov, športové ihriská.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Obytný dom ul. Štúrova.

Kamera č. 21: Otočná kamera

Záber: Športový areál a priľahlé budovy v Zámockom parku.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Strešná konštrukcia tribúny v Zámockom parku.

Kamera č. 22: Otočná kamera

Záber: Výjazd z mesta, Cesta mládeže, ul. Záhorácka, prevádzky nachádzajúce sa na tejto ulici.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Elektrický stĺp na ul. Záhorácka.

Kamera č. 23: Otočná kamera

Záber: Ul. Družstevná, ul. Mlynská,  vjazd a výjazd z mesta.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia na ul. Družstevná.

Kamera č. 24: Otočná kamera

Záber: Ul. Nádražná, prevádzky, parkovisko, železničná stanica, autobusová stanica, cesta ku stanici.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia na ul. Nádražná.

Kamera č. 25: Otočná kamera

Záber: Ul. Nádražná, železničná stanica, autobusová stanica, parkoviská.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia na ul. Nádražná – budova železničnej stanice.

Kamera č. 26: Statická kamera

Záber: Skatepark.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru – na budove elektrickej rozvodne.

Kamera č. 27: Otočná kamera

Záber: Ul. Hlboká, zberný dvor, sociálna ubytovňa.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru na ul. Hlboká.

Kamera č. 28: Statická kamera

Záber: Hádzanárske ihrisko v Zámockom parku.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp osvetlenia ihriska v Zámockom parku.

Kamera č. 29: Otočná kamera

Záber: Záchytné parkovisko, železničné priecestie, nástupište.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia ul. Pezinská.

Kamera č. 30: Otočná kamera

Záber: Kláštorné námestie, ul. Hviezdoslavova, svetelná križovatka, ul. Bernolákova.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Budova Mestského úradu Malacky (Inkubátor).

Kamera č. 31: Otočná kamera

Záber: Nájomné byty pri Maline, časť sídliska Juh,  ul. Jánošíkova, ul. Ladislava Novomeského.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Technický stožiar Správy povodia Moravy.

Kamera č. 32: Otočná kamera

Záber: Ul. Jesenského, ul. Záhradná, budova letného kúpaliska.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia.

Kamera č. 33: Statická kamera

Záber: Vnútro blok športového areálu v zámockom parku.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia.

Kamera č. 34: Statická kamera

Záber: Vnútro blok športového areálu detské ihrisko.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia.

Kamera č. 35: Otočná kamera

Záber: Cesta mládeže, vjazd a výjazd z mesta.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Budova First Farms.

Kamera č. 36: Statická kamera

Záber: Karanténna stanica hlavný vchod.

Účel: Ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru.

Kamera č. 37: Statická kamera

Záber: Karanténna stanica areál.

Účel: Ochrana majetku mesta.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru.

Kamera č. 38: Statická kamera

Záber: Ul. Nádražná, stojisko bicyklov.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia na ul. Nádražná.

Kamera č. 39: Statická kamera

Záber: Záchytné parkovisko

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp verejného osvetlenia na ul. Pezinská.

Kamera č. 40: Otočná kamera

Záber: Nový cintorín, Cesta mládeže, vjazd a výjazd z mesta.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru na ul. Cesta mládeže.

Kamera č. 41: Statická kamera

Záber: Detské ihrisko na ul. Bernolákovej.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Bytový dom na ul. Bernolákova.

Kamera č. 42: Otočná kamera

Záber: Pezinská ulica pri autoservise Hílek, pri cyklo-chodníku.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp pri cyklo-chodníku na ul. Pezinskej .

Kamera č. 43: Otočná kamera

Záber: Pezinská ulica, križovatka s ul. Jesenského , pri cyklo-chodníku.

Účel: Zabezpečenie verejného poriadku.

Bežná lehota uchovania záznamu:15 dní.

Umiestnenie: Stĺp určený výhradne pre kameru na ul. Pezinská.