Preventívne pôsobenie MsP v Malackách zabezpečuje:

Oddelenie preventívnych aktivít (OPA) MsP
Vedúci oddelenia preventívnych aktivít : Radovan Glembus
Kontakt: radovan.glembus@malacky.sk
Oddelenie preventívnych aktivít Mestskej polície v Malackách na internetovom portáli www.malacky.sk a na facebooku prináša rady, ako sa nestať obeťami kriminálnych živlov a nedopúšťať sa protiprávneho konania. 

Mestská polícia nepôsobí len represívne, ale dôraz kladie aj na preventívne pôsobenie. Jej rady pomáhajú predchádzať zlu a zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta. Súčasťou preventívnych aktivít je aj nepretržitý monitoring kamerovým systémom MsP. Na cielené skupiny občanov však MsP pôsobí aj prostredníctvom viacerých projektov. Sezónne – podľa druhu ohrození občanov v rozličných obdobiach roka, MsP občanov varuje prostredníctvom konkrétnych rád, ako sa uchrániť pred hroziacim nebezpečenstvom.

Informácia o činnosti Mestskej polície Malacky – Preventívna činnosť

1. Program prevencie kriminality

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“. 

Od augusta 2007 zahájilo činnosť oddelenie preventívnych aktivít. Bolo nadviazané na schválenie preventívnej aktivity „Program prevencie kriminality“. Jedná sa o systémový preventívny projekt zahrnujúci deti predškolského veku v materských školách, deti 1. stupňa základných škôl a deti 2. stupňa základných škôl. Každá škola má prideleného svojho policajta, ktorý tam preventívnu činnosť vykonáva. Deti majú na neho telefónne číslo. V prípade ak sa v škole udeje udalosť, ktorú rieši polícia, je prednostne vyslaný na uvedenú školu on. Má už znalosť o škole, pozná jednotlivých žiakov a majú k nemu väčšiu dôveru. V prípade problémov sa na neho obracajú aj pedagógovia.

Každá z vymenovaných cieľových skupín má pripravené tematické bloky. Tam sú pripravené témy, kde najčastejšie dochádza k výskytu negatívnych javov, alebo kde hrozia iné riziká.  Projekty sú diferencované z hľadiska veku cieľovej skupiny.

Zámerom projektu je svojou činnosťou poukázať na problematické a rizikové  situácie najčastejšie sa vyskytujúce v ich vekovej skupine a naučiť uvedené situácie zvládať s čo najmenšou alebo žiadnou ujmou. Cieľom projektu je minimalizovať formy negatívneho správania a iné riziká u maloletých a mladistvých. Očakávaným výsledkom je zníženie rozličných foriem negatívneho správania a rôznych rizík, ktoré číhajú na dané vekové skupiny. Hlavným očakávaným výsledkom je  zaujatie správneho postoja k problematike a následného riešenia.

Projekt realizujú 3 mestskí policajti a pozostáva z týchto programov:

1a. Program „Program prevencie kriminality“, kde cieľovú skupinu tvoria deti z materských škôl

Úvodnú cieľovú skupinu tvoria deti materských škôl v Malackách. Jedná sa o predškolákov, teda deti, ktoré od budúceho školského roku budú nastupovať do školy. Projekt je zameraný na prípravu detí na vstup do školského prostredia, možný výskyt negatívnych javov, ich popis a spôsob riešenia. Na záver preberaného bloku každú prebranú tému deti nakreslia a najlepšie práce sú vyhodnotené. Je tu využívaný význam hry  na rozvoj ľudskej osobnosti, odčerpanie  nespotrebovanej energie, uspokojenie potrieb, záujmov, získanie vedomostí, zručností a návykov. Pri vstupe do MŠ sa policajt predstaví. Deťom povie, ako sa volá, kde pracuje.  Predstaví im svoju uniformu a vysvetlí, podľa čoho spoznajú uniformu mestskej polície. Stručne predstaví činnosť MsP, jej úlohy, poslanie a význam. Deťom je vysvetlený význam prevencie a povieme im aj to, že sa budeme stretávať v školách aj  neskoršie – za predpokladu, že ostanú v Malackách. Deti po oboznámení dostávajú drobné darčeky. Minulý rok to bolo pexeso s dopravnými značkami. Programy, ktoré sú v MŠ realizované, vystihujú najaktuálnejšie problémy detí tejto cieľovej skupiny. Jedná sa o nasledovné programy:

Chrániť a pomáhať – činnosť MsP Malacky, výstroj, výzbroj, úlohy, právomoci a pod.

Správanie na ulici – program zameraný na nutnosť dodržiavania zásad správania sa na ulici – prechádzanie cez vozovku, používanie reflexných odevov,  chôdza po chodníku a pod.

Cudzí ľudia – program zameraný na správanie sa k cudzím ľuďom. Vysvetľovanie deťom, že ich telo patrí len im, nikto nemá právo sa ho dotýkať spôsobom, ktorý je im nepríjemný. Je im hrou vysvetlený spôsob, ako sa správať k cudzím ľuďom.  Požadovaný typ správania sa nacvičuje.

Násilie – program zameraný na domáce násilie a na šikanovanie. V tomto bloku sa vysvetľuje deťom, čo je to šikanovanie, spôsoby a následky. Je im vysvetlené, aby sa nikdy nenechali šikanovať. Sú im dané rady a návody, ako postupovať v prípade, ak sa s niečím podobným stretnú.

Bezpečnosť – program zameraný na úrazy a rizikové situácie. Vyhýbanie sa tmavým a neosvetleným miestam, vykláňanie sa z okien a pod. Sú upozornení na to, že keď si vytvoria novú zábavu, aby to povedali rodičom a pod..

Zvieratká – program zameraný na zodpovednosť pri chove zvierat, pestovanie vzťahu k zvieratám a bezpečný kontakt s nimi. Je im vysvetlený spôsob, ako sa majú správať k cudziemu zvieraťu, a zásady, ktoré sa taktiež nacvičujú hrou. Sú im vysvetlené povinnosti majiteľov psov a význam útulku pre zvieratká.

Hrou sú nacvičované nové druhy správania s cieľom zautomatizovať  a osvojiť si postupy v takýchto situáciách.

1b. Program „Program prevencie kriminality“, kde cieľovú skupinu tvoria deti 4. ročníkov ZŠ

Jedná sa o deti prvého stupňa základných škôl a preberajú sa tu nasledovné témy: 

Chrániť a pomáhať –  činnosť MsP Malacky, výstroj, výzbroj,  úlohy, právomoci a pod.

Kradnúť a byť okradnutý – na modelovom príklade projektovaná situácia, ktorú žiaci riešia hraním rolí zlodeja a obete. Cieľom je empaticky prežiť  pocity oboch strán. Následné rozobratie problému a vysvetlenie zákonných postihov.

Proti násiliu – inscenovaná modelová situácia, pri ktorej hrajú rolu tí, čo násilie páchajú a ich obete. Hra má jasné pravidlá a sleduje sa stanovený plán a cieľ. Plní sa tým funkcia vzdelávacia, výchovná, etická a terapeutická. Po ukončení nasleduje diskusia, kde deti popisujú svoje pocity, postrehy, námety a pod. V polovici hodiny sa role vymenia a postup sa opakuje. Cieľom je vžiť sa do oboch rolí a uvedomiť si podstatu.  Následne je vysvetlená trestno-právna rovina. Nosnou témou je šikanovanie. 

Vysvetľujeme žiakom ako sa správať v rizikových situáciách presne stanoveným manuálom a túto formu správania nacvičujeme.

Bezpečne na cestách – táto téma sa venuje pravidlám cestnej premávky, vysvetleniu potrebnosti ich dodržiavania. Deti v tomto veku už teoreticky ovládajú pravidlá správania sa na cestách, ale ich dodržiavanie si neuvedomujú. Na názorných príkladoch ukazujeme a vysvetľujeme, čo asi obeť opomenula a pod.. Zámerne projektujeme aj drsné zábery. Vzruchom pri takomto pohľade sa žiakovi vryje do pamäti uvedený záber. Vysvetľujeme im pravidlá korčuľovania, bicyklovania a pravidlá pešej chôdze. Ďalej sa venujeme bezpečnosti na železniciach pri nastupovaní a vystupovaní z prostriedku hromadnej dopravy a pod. 

Bezpečne doma i vonku – táto téma je zameraná na domáce násilie. Jedná sa hlavne o vysvetlenie pravidiel ako sa v takejto situácii správať. Spôsoby správania sa potom v modelových situáciách nacvičujú – s cieľom vštepiť ich do pamäti a osvojiť si ich. Deťom sú poskytnuté informácie, o činnosti, ktorú majú robiť v tom prípade, ak už násilie bolo spáchané (linky dôvery, školský policajt, rodič a pod.). Je im hlavne vysvetľovaná skutočnosť, aby sa so svojim – aj keď si niekedy myslia, že malicherným problémom zdôverovali.

Webová kriminalita – táto téma je zameraná na riziká spojené s používaním internetu. Nadväzovanie anonymných kontaktov cez internet. Deťom vysvetľujeme riziká, ktoré môžu z takéhoto zoznamovania vzniknúť. Veľká pozornosť v tejto téme je venovaná uverejňovaniu fotiek, osobných údajov a pod. V uvedenej téme čerpáme skúsenosti zo školenia občianskeho združenia „Zodpovedne.sk“ a náučnými videami ovce.sk.

Pyrotechnika – vysvetlenie rizík pravidiel bezpečnej manipulácie s výbušninami a pod. Vysvetlenie potreby nákupu v legálnych predajniach, s vysvetlením nebezpečenstva výroby po domácky zhotovených výbušnín. Názornými ukážkami prezentovanie popálenín vznikajúcich pri neodbornej manipulácii s výbušninami a pod.

Rasizmus – v tomto bloku sa venujeme rasizmu a xenofóbii, vzniku rôznych skupín a organizácii podporujúcich hnutia zamerané na ponižovanie iných rás. Vysvetlenie trestno-právnych dôsledkov.

1c. Program „Program prevencie kriminality“, kde cieľovú skupinu tvoria deti 8. ročníkov ZŠ 

Táto cieľová skupina má nasledovné témy: 

Život bez fajčenia lepšia alternatíva  – fajčenie a jeho negatívne vplyvy (na spoločnosť, životné prostredie, rodinný život), následky fajčenia, návykové riziká pri požívaní žuvacích tabakových výrobkov.

Drogy – drogy okolo nás, čo je droga,  následky užívania drog,  ako pôsobia drogy a  kto je díler.   Chrániť a pomáhať-  rozdelenie polícií, výstroj a výzbroj, základná orientácia v priestupkovom a trestnom práve,  všeobecne záväzné nariadenia mesta a samospráva, spolupráca s políciou.

Spoločne proti násiliu – vandalizmus a jeho negatívne následky, násilie medzi maloletými (šikanovanie, lúpežné prepadnutia) a domáce násilie.

Webová kriminalita – táto téma je zameraná na riziká spojené s používaním internetu. Nadväzovanie anonymných kontaktov cez internet. Žiakom vysvetľujeme riziká, ktoré môžu z takéhoto zoznamovania vzniknúť. Veľká pozornosť v tejto téme je venovaná uverejňovaniu fotiek, osobných údajov a pod. V uvedenej téme čerpáme skúsenosti zo školenia konanom na mestskom úrade občianskym združením „Zodpovedne.sk“. 

Kyberšikana – traumatické udalosti spôsobené kyberšikanou, ktoré významne ovplyvňujú život človeka: urážky, nadávky, online prenasledovanie, šírenie nepravdivých informácií a krádež identity.

Pyrotechnika – vysvetlenie rizík pravidiel bezpečnej manipulácie s výbušninami a pod. Vysvetlenie potreby nákupu v legálnych predajniach, s vysvetlením nebezpečenstva výroby po domácky zhotovených výbušnín. Názornými ukážkami prezentovanie popálenín vznikajúcich pri neodbornej manipulácii s výbušninami a pod. 

Prvá pomoc – ako poskytnúť prvú pomoc v závislosti od povahy poranenia a iných núdzových stavov .

V tejto cieľovej skupine pracujeme tak, že problém najskôr teoreticky rozoberieme, zdôvodníme argumentovaním odbornými výstupmi a potom nasleduje diskusia, kde vhodným spôsobom vysvetľujeme uvedenú problematiku. Túto cieľovú skupinu nešetríme ukazovaním skutočných záberov napr. telo narkomana, poškodenie vnútorných orgánov a pod.  Vzruch, ktorý je spôsobený spozorovaním takéhoto podnetu sa lepšie pamätá. Sú popisované prípady z praxe a je vyhodnocovaná trestno-právna rovina uvedených problémov. 

1d. Program „Program prevencie kriminality“, kde cieľovú skupinu tvoria seniori.

Táto cieľová skupina má nasledovné témy: 

Spoločne proti negatívnym javom – vysvetlenie pojmov, priestupok, trestný čin, obeť, úloha mestskej polície. Seniorom bude vysvetlená nutnosť informovať príslušný orgán v prípade, že majú podozrenie z páchania negatívnych javov v meste. Bude im vysvetlený princíp potreby dodržiavania predpisov, zákonov, VZN a pod.

Riziká podomového predaja – v tejto téme bude zameraná pozornosť najmä na prevenciu. Teda ako neprísť s takýmto druhom obchodu do kontaktu. Uvedomenie si rizík, vysvetlenie taktiky predajcov a ochrany pred ňou. Taktiež bude zameraná pozornosť aj na legálnych predajcov napríklad alternatívnych poskytovateľov energií a pod. Cieľom bude naučiť seniorov odolať taktike predaja.

Riziká zbierok, príspevkov cez telefón, audiotextové čísla a pod.: v tejto téme zameriame pozornosť na riziká spojené s rôznymi nelegálnymi aj legálnymi zbierkami. Vysvetlenie zákona o usporiadavaní zbierok. Vysvetlenie rizík prispievania cez telefón. Riziká spojené s telefonovaním na audiotextové čísla a pod.

Riziká na cestách – v tejto téme sa zameriame na legislatívu spojenú s cestným zákonom. Z praxe budú vysvetľované najčastejšie porušovania pravidiel cestnej premávky. Budú vysvetľované riziká, ktoré z nedodržiavania pravidiel vyplývajú a pod. Seniorom by v rámci tejto témy boli rozdávané reflexné prvky, ktorých nutnosť používania by sme na uvedených prednáškach vštepovali. 

Bezpečný domov – vysvetlenie nutnosti zaužívania a zautomatizovania niektorých úkonov, ktoré by boli minimálne zárukou štatistického zníženia takýchto skutkov u seniorov. Vysvetlenie nutnosti zamykania, režim ukladania kľúčov, režim s používaním bezpečnostnej dverovej retiazky a pod. V prípade, že ľsťou je toto prekonané, naučiť takému druhu správania, aby sa z tejto situácie senior dostal s čo najmenšou ujmou. Režim ukladania finančnej hotovosti v skriniach, na jednom mieste a pod. Vysvetľovanie na modelových situáciách prameniacich z reálnych skutkov, ako postupovať v prípadoch, kedy sa telefonicky ozve napr. vnuk  a vyžiada finančnú hotovosť. Dôraz budeme klásť aj na prípady, kedy falošný zamestnanec štátnej inštitúcie prinesie preplatok alebo výhru a podobné  ľsti. Potrebný poplatok na operáciu po dopravnej nehode a  prípady, ktoré denne sledujeme v médiách. Samozrejmosťou a nielen v tejto téme bude aktuálne zaradenie určitej problematiky podmienenej jej výskytom.

Webová kriminalita – aj u seniorov hrozia riziká spojené s používaním internetu. Jedná sa o rôzne výzvy o výhre dedičstve, kedy ľsťou vylákajú od seniorov čísla účtu a pod. Alebo kedy podvodník žiada od seniora finančnú hotovosť potrebnú na nejaký administratívny úkon s tým, že celú dobu ho drží v napätí získaním veľkého objemu financií. Pri objednávaní tovaru budú seniori upozornení na riziká platby pred prevzatím tovaru a pod.

Poskytovanie pôžičiek nebankovým subjektom – taktiež častý jav neuvedomenia si podmienok pri pôžičke z nebankového subjektu. Budú preberané riziká, ktoré z toho vyplývajú. V tejto téme budú vysvetľované aj možnosti ochrany v prípade, že už senior s nimi zmluvu uzavrel a pod. Vysvetlenie pojmu bankový ombudsman, modelové príklady a modelové riešenie situácií.

2. Preventívna aktivita „Junior“

Mestská polícia Malacky realizuje kontroly na požívanie alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. Kontroly sú vykonávané v rámci preventívnej aktivity „Junior“. Táto akcia je vykonávaná cez deň počas školského vyučovania, kedy je hlavné zameranie na záškoláctvo, požívanie alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, gambling a hľadanie nezvestných alebo ujdených maloletých a mladistvých z dôvodu blízkosti dvoch reedukačných domovov pre mládež. 

Taktiež je uvedená aktivita vykonávaná vo večerných hodinách, kedy je hlavná pozornosť venovaná porušeniu zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. 

3. Preventívna aktivita „dopravná výchova“

Túto aktivitu realizujeme v triedach štvrtých ročníkov základných škôl. Každý štvrták absolvuje teoretickú prípravu, kde poskytujeme výchovu a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách. Zameriavame sa na to, aby štvrtáci poznali základné dopravné značky. Učia sa aj základné pravidlá CP so zameraním na bezpečný pohyb po komunikáciách. Deti obdržia aj didaktickú pomôcku, kde si môžu nájsť pre nich potrebné dopravné značky, riešenie dopravných situácií a pod.

Po absolvovaní teoretickej prípravy absolvujú praktickú prípravu na dopravnom ihrisku s cieľom praktického výcviku žiakov. Tu sú simulované najčastejšie situácie z premávky. Deti učíme, ako prechádzať cez železničné priecestie, cez cestu v každej modelovej situácii, kde môžu chodiť pešo, alebo jazdiť na bicykli a pod. Taktiež sa zameriavame na základné pravidlá a bezpečnostnú výbavu chodcov a cyklistov. 

4. Ďalšie preventívne aktivity:

–  Periodické príspevky v mestských médiách na na FB – poskytovanie informácií občanom, týkajúcich sa prevencie kriminality. Snažíme sa občanov informovať o činnosti mestskej polície a svojimi radami minimalizovať páchanie priestupkov a trestných činov.

–  Kontrola priechodov  pre chodcov v blízkosti základných škôl –   kontroly  sa vykonávajú v čase školského vyučovania v čase medzi 7.20 – 7.55 hod pri prechodoch na ul. gen.M.R.Štefánika,  na Mierovom námestí, na Kláštornom námestí, na ul. Cesta mládeže a na Brnianskej ulici.