Útvar strategického rozvoja bol zriadený v roku 2015. Zodpovedá za koncepcie v oblasti urbanizmus, architektúry, dopravy a realizáciu stavieb financovaných z rozpočtu mesta.

funkciaFotografiamenoemailtelefón
Útvar riadi zástupca primátora
Ing. Milan Ondrovič, PhD.milan.ondrovic@malacky.sk+421 34 7966 110
Architekt mesta
Mgr. Art. Branislav Škopekbranislav.skopek@malacky.sk+421 34 7966 159
Referent urbanizmu, architektúry
a realizácie stavieb
Ing. Marek Gašparmarek.gaspar@malacky.sk+421 34 7966 188
Referent prípravy stavieb
Ing. Marek Caunermarek.cauner@malacky.sk+421 34 7966 187
Samostatný odborný referent
organizačno-administratívnych vecí
Mgr. Gabriela Bedardgabriela.bedard@malacky.sk+421 34 7966 149
Referent projektového riadenia
Ing. Juraj Mokjuraj.mok@malacky.sk+421 34 7966 177
Referent organizačno-administratívnych vecíAndrea Baťkováandrea.batkova@malacky.sk+421 34 7966 189
Referent inžinierskych staviebIng. Pavol Sivákpavol.sivak@malacky.sk+421 34 7966 128
Personálne obsadenie oddelenia a kontakty

Agenda oddelenia:

 • úzko spolupracuje s Útvarom výstavby a životného prostredia a predkladá pripomienky k územnému a stavebnému konaniu v rozsahu dotknutých záujmov mesta,
 • zodpovedá za čerpanie rozpočtových kapitol týkajúcich sa strategického rozvoja mesta,
 • zabezpečuje architektonické súťaže a ich vyhodnotenie v spolupráci s komisiou mestského zastupiteľstva pre oblasť výstavby, dopravy a územného rozvoja,
 • navrhuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 • koordinuje vypracovanie územného plánu mesta a územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, vrátane koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • navrhuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo rekultivačné zásahy do územia a tiež navrhuje spôsob jeho využívania,
 • navrhuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestnej sústredenej výstavby jedného stavebníka alebo viacerých stavebníkov,
 • posudzuje a hodnotí územnotechnické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhuje ich rozsah, ktorý podmieňuje ich environmentálne vhodné a bezpečné využívanie,
 • rieši umiestňovanie stavieb a určuje územnotechnické, urbanistické, architektonické, dopravné a environmentálne požiadavky na ich projektovanie a uskutočňovanie,
 • navrhuje zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, aby sa činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia, aby sa vytvárala a udržiavala ekologická stabilita krajiny,
 • vytvára podklady pre tvorbu koncepcií výstavby, dopravného a technického vybavenia územia,
 • navrhuje poradia výstavby a využívania územia,
 • spracováva kompozičné, urbanistické a dopravné štúdie a ďalšie odborné podklady strategického významu pre potreby mesta,
 • vypracováva architektonické a dopravné štúdie pre potreby mesta,
 • sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území,
 • navrhuje spôsob úpravy neestetických priestorov v meste,
 • navrhuje spôsob využitia územia na úrovni štúdie,
 • zúčastňuje sa rokovania komisie mestského zastupiteľstva pre oblasť výstavby, dopravy a územného rozvoja a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z jeho funkcie a úloh vedenia mesta,
 • koordinuje vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a jeho aktualizáciu, – monitoruje a vyhodnocuje výzvy na poskytnutie grantov a v súlade s prioritami primátora mesta a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, predkladá návrhy na ich využitie,
 • vypracováva žiadosti a projekty na granty z tuzemských a európskych fondov,
 • manažuje podané a schválené projekty, vrátene výkazníctva, kontroly, organizačného zabezpečenia, evidencie a archivácie dokumentov z projektov,
 • koordinuje subjekty zúčastnené na projekte – projektového tímu,
 • pripravuje podklady a materiály k investičným a rozvojovým zámerom mesta v časovom a finančnom prepojení s ostatnými útvarmi a oddeleniami mestského úradu,
 • pripravuje podklady k realizácii stavebnej činnosti a podkladov k investičnej výstavbe a odsúhlasovanie vykonaných prác dodávateľom a preberanie zhotovených diel,
 • obstaráva projektovú dokumentáciu vlastných investícií a rozvojových zámerov mesta,
 • zabezpečuje stavebný dozor na stavbách realizovaných mestom,
 • komunikuje so štátnou správou, zahraničnými subjektmi a dodávateľmi stavieb,
 • koordinuje činnosť komisie pre evidenciu pamätihodností a zabezpečuje správu a ochranu kultúrnych pamiatok v meste a dbá o zachovanie kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt,
 • zabezpečuje proces prijímania, posudzovania a evidencie žiadosti o dotácie v súčinnosti s príslušnou komisiou.