Zoznam zrealizovaných stavieb s rozpočtovým nákladom viac ako 12 000,- EUR bez DPH

 1. Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách
 2. Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách
 3. Rekonštrukcia nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách
 4. Výstavba skateparku v Malackách – I.etapa
 5. Parkovisko za pizzeriou Oliveto Malacky
 6. Rekonštrukcia parkoviska na Radlinského ul.- vnútroblok
 7. Rekonštrukcia chodníka a parkoviska na Veľkomoravskej ulici
 8. Výmena výplní otvorov, MŠ Bernolákova, Malacky
 9. Realizácia zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku v Zámockom parku v Malackách
 10. Rekonštrukcia Ulice Ferdiša Kostku v Malackách
 11. Multifunkčné ihrisko v Zámockom parku v Malackách

 1. Zateplenie MŠ na Bernolákovej ulici
 2. Dodávka a montáž plastových výplní otvorov na MŠ Bernolákova
 3. Odstránenie havarijného stavu na MŠ Bernolákova
 4. Rekonštrukcia chodníka na Radlinského ulici – vnútroblok Malackách
 5. Rekonštrukcia tribúny na multifunkčnom ihrisku v Zámockom parku
 6. Rekonštrukcia chodníka na Záhoráckej ulici v Malackách
 7. Rekonštrukcia chodníka pri ZŠ Dr.J.Dérera v Malackách
 8. Rekonštrukcia areálu soc.bývania a služ.bytov v Malackách
 9. Interiérové úpravy v budove Inkubátora v Malackách
 10. Rekonštrukcia komunikácie na Rakárenskej ulici
 11. Prístupová plocha pre skatepark v Malackách
 12. Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách
 13. Rekonštrukcia Cesty mládeže v Malackách
 14. Verejné osvetlenie na Ceste Mládeže
 15. Základná umelecká škola, Malacky – rekonštrukcia interiéru
 16. Rekonštrukcia chodníka na Pribinovej ulici
 17. Komplexná modernizácia VO mesta Malacky I. etapa

 1. Rekonštrukcia komunikácie na Lesnej ulici
 2. Rekonštrukcia parkoviska na Ul.1.mája č.65, 67
 3. Zateplenie MŠ v Malackách, Rakárenská ulica, par.č.2963/3,4,5
 4. Rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova
 5. Operatívna obnova strechy, krovu, komíniv a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách – južné a západné krídlo
 6. Rekonštrukcia komunikácie a parkoviska pri MsCSS Malacky
 7. Rekonštrukcia parkoviska pri Novom cintoríne
 8. Zateplenie ZŠ Záhorácka 95 v Malackách – 1.etapa
 9. Sanácia stropnej konštrukcie budovy synagógy v Malackách
 10. Rekonštrukcia tribúny futbalového štadióna v Zámockom parku
 11. Oprava Cesty Mládeže – úsek od Veľkomoravskej ulice po Nový cintorín
 12. Rekonštrukcia VO na cintoríne na Ceste mládeže, rozvádzače VO na cintoríne a VO na Pribinovej ulici a Záhoráckej ulici
 13. Rekonštrukcia komunikácie, parkoviska a chodníkov pri Spojenej škole
 14. Výmena pôvodných podláh za laminátové podlahy v ZŠ Záhorácka 95

 1. Rekonštrukcia chodníkov medzi ulicami Ľ. Fullu a D. Skuteckého
 2. Rekonštrukcia Veľkomoravskej ulice – I. etapa
 3. Rekonštrukcia školského športoviska na ZŠ Dr. J.  Dérera v Malackách
 4. Rekonštrukcia vnútrobloku na Rázusovej ulici
 5. Rekonštrukcia chodníka Hviezdoslavovej ulici
 6. MCSS stavebné úpravy, nadstavba a prístavba a modernizácia hygienických zariadení (I. etapa)
 7. Obnova MŠ v Malackách, J. Kollára 896/2
 8. Zateplenie ZŠ Záhorácka 95 v Malackách – 2.etapa
 9. Rekonštrukcia vnútrobloku na Námestí SNP
 10. Rekonštrukcia ulice Písniky
 11. Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy Základnej školy na Záhoráckej ul. č. 95 v Malackách
 12. Rekonštrukcia kotolne na ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách
 13. Osvetlenie priechodov pre chodcov mesta Malacky
 14. Výstavba verejného osvetlenia na ulici Duklianskych hrdinov

 1. Stavebné práce na MsCSS – spevnené plochy
 2. Rekonštrukcia vnútrobloku na Ul.1.mája 37-41
 3. Stavebné práce na diele Príprava napojenia záchytného parkoviska P&R
 4. Oprava strechy na budove Mestského centra kultúry v Malackách
 5. ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia toaliet
 6. Vybavenie kuchyne na ZŠ J. Dérera
 7. Výmena povrchu umelej trávy multifunkčného ihriska ZŠ Štúrova
 8. Obnova objektu CVČ Malacky – zateplenie v Malackách
 9. Rekonštrukcia detského ihriska v Zámockom parku
 10. Výstavba spevnených plôch v Zámockom parku
 11. Rekonštrukcia chodníkov v Zámockom parku
 12. Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka
 13. Rekonštrukcia atletickej dráhy – osvetlenie – ZŠ Záhorácka
 14. Rekonštrukcia Kozej ulice a chodníka na Záhoráckej ulici
 15. Rekonštrukcia vnútrobloku na Bernolákovej ulici
 16. Rekonštrukcia Skuteckého ulice
 17. Asfaltovanie miestnej komunikácie na križovatke Pezinská ulica
 18. Likvidácia betónovo asfaltového ihriska, navezenie zeminy a zatrávnenie na sídlisku Bernolákova ul.
 19. Rekonštrukcia spevnených plôch pri Jurki
 20. Výstavba verejného osvetlenia na ul. Továrenská, Pezinská
 21. Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R

 1. Rekonštrukcia strechy na budove kina Záhoran
 2. Výstavba telocvične – ZŠ Dr .J. Dérera
 3. Rekonštrukcia chodby na 1.NP a vestibulu Základnej školy na Záhoráckej ulici
 4. Rekonštrukcia učební Základnej školy na Záhoráckej ulici
 5. MŠ Záhorácka v Malackách – stavebné úpravy
 6. Rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Dr. J. Dérera
 7. Karanténna stanica
 8. Redigitalizácia kina
 9. Rekonštrukcia ul. Hlboká

 1. Rekonštrukcia strechy veží, poškodených častí krovu a oprava fasády na Synagóge
 2. Verejné osvetlenie ulíc J. Kráľa, Brnianska, Záhorácka
 3. Obnova objektu Vilka v areáli ZŠ Dr. J. Dérera
 4. Revitalizácia verejného priestranstva „Park Sasinkova“
 5. Chodník na Továrenskej ulici
 6. Výmena asfaltového povrchu na u ulici Ota Kožucha
 7. Rekonštrukcia chodníka na Priemyselnej ulici
 8. Rekonštrukcia povrchu na Bernolákovej ulici
 9. Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park
 10. Rekonštrukcia odvodnenia komunikácie na Hurbanovej ulici
 11. Strecha Inkubátora
 12. Komplexná výmena výťahu v budove Inkubátora
 13. Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov

 1. Vybudovanie komunitného centra v Malackách
 2. Vstúpte, n.o. – Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska
 3. Vybudovanie parkovísk pre bicykle na území mesta Malacky
 4. Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na základnej škole so športovým zameraním – ZŠ Záhorácka
 5. Hromadná podzemná garáž
 6. Rekonštrukcia havarijného stavu chodníka pred bytovým dom, Kukučínova ulica
 7. Rekonštrukcia chodníka s vjazdami na ulici Gen. M. R. Štefánika
 8. Rekonštrukcia miestnych komunikácií:
  • Rázusa
  • Hollého
  • Dubovského
  • Štúrova
 9. Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka na Jesenského ulici
 10. Zlepšenie klímy v meste revitalizáciou kruhového objazdu
 11. Revitalizácia detského ihriska pri Maline