Komisia bola vytvorená z toho dôvodu, že informácie o pamätihodnostiach nášho mesta sú roztrúsené, nejednotne evidované a nepožívajú žiadnu osobitnú ochranu, okrem významných hrobov.
Pamätihodnosti mesta pomáhajú u obyvateľov mesta pestovať si pozitívnu identifikáciu s mestom a jeho históriou. Evidencia pamätihodností môže byť použitá ako učebná pomôcka pri rozvíjaní zdravého lokálpatriotizmu. Pre návštevníkov, môže byť zaujímavé poznať okrem kultúrnych pamiatok aj iné hodnotné pamätihodnosti. Teda pamätihodnosti môžu byť použité aj pre pozitívny marketing mesta.

2022

Predseda: Mgr. Martin Macejka
Členovia: Ing. Milan Ondrovič, PhD., Mgr. art. Branislav Škopek, Ing. PhDr. Lucia Vidanová, Ing. Adam Janík, PhD., Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD.
Tajomníčka komisie: Gabriela Bedard

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie