Daňovník

Je ním osoba, ktorá má daňovú povinnosť:

 • vlastník stavby
 • správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku.

Ak nemožno daňovníka určiť podľa uvedených kritérií, je ním fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemku sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby v kat. území mesta Malacky v tomto členení:

 • a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 • b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátané stavieb na vlastnú administratívu
 • c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 • d) samostatne stojace garáže
 • e) stavby hromadných garáží
 • f)  stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou
 • g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť’, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
 • i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

Sadzba dane

Ročná sadzba dane zo stavieb na rok 2024 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

 • a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,64 €
 • b) 0,64 € je ročná sadzba za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • c) 3,00 € je ročná sadzba za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
 • d) 1,56 € je ročná sadzba za samostatne stojace garáže
 • e) 1,56 € je ročná sadzba za stavby hromadných garáží
 • f) 1,56 € je ročná sadzba za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
 • g) 6,40 € je ročná sadzba za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 • h) 6,40 € je ročná upravená sadzba za stavby používané na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiace s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
 • i) 6,40 € je ročná sadzba za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
 • Pri viacpodlažných stavbách sa príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia určuje vo výške 0,23 €.

Zníženie daní zo stavieb

 • a) 65%, ak ide o stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, pričom daňovník je povinný predložiť o tejto skutočnosti potrebné doklady
 • b) 45%, ak ide o stavby na bývanie a byty držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie (úľava sa poskytne na základe predloženia príslušného preukazu alebo dokladu o priznaní bezvládnosti),
  c) 45%, ak ide o garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu (úľava sa poskytne na základe predloženia príslušného preukazu),
  d) 45%, ak ide o stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov na ich trvalé bývanie.

Neudržiavaná stavba

Koeficient ročnej sadzby dane neudržiavanej stavby je určený v hodnote 3.

Oslobodenie od dane z nehnuteľností:

Daňovníci, ktorí si uplatnia oslobodenie pri stavbách a nebytových priestoroch užívaných na šport spolu s čiastkovým priznaním k dani z nehnuteľností predložia „Prílohu – Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3“, vyznačia v oddiele III. – Stavby riadok b) do 31. 01. daného roka. V poznámke je potrebné uviesť, že si úľavu uplatňujú na stavby užívane na šport.

Kontakty

Ing. Iveta Dobrocká
Referent miestnych daní
číslo dverí: 314
iveta.dobrocka@malacky.sk