Kontakty

Ing. Iveta Dobrocká
Referent miestnych daní
číslo dverí: 314
iveta.dobrocka@malacky.sk

Základ dane

 1. Základom dane z pozemkov podľa § 6 písm. a) zák. č.582/2004 Z.z. je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v  príloha č. 1  zákona č. 582/2004 Z. z v znení neskorších predpisov a činí
  •   0,4700 €/m2 (orná pôda),
  •   0,0634 €/m2 (trvalé trávne porasty).
 2. Základom  dane z  pozemkov podľa § 6 písm. b), c) a e)  zák. č.582/2004 Z.z. je hodnota  pozemku určená  vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty  pozemkov za 1 m2 uvedenej v  prílohe č. 2 zákona č.  582/2004 Z. z v  znení neskorších predpisov a činí
  • 4,64 €/m2 (záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy),
  • 46,47 €/m2 (stavebné pozemky).
 3. Základom  dane z pozemkov podľa § 6 podľa písm. d) zák. č.582/2004 Z.z. je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (Zákon  č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov a  vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004  Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku). Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, stanovuje správca dane hodnotu pozemku podľa § 4 písm. d) na 0,0664 €/m2.
 4. Základom dane z pozemkov podľa § 4 na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za m2 (uvedenej v  prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z v znení neskorších predpisov) pre stavebné pozemky.

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov sa na rok 2024 určuje nasledovne

 •  a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 1,25 %,
 •  b) záhrady 1,73 % ,
 •  c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 6,00 %
 •  d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky  s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 2,50 %,
 •  e) stavebné pozemky 4,56 %,

Daňové úľavy

Správca dane poskytuje v roku 2024 v súlade s nasledovnými VZN:

podľa miestnych podmienok v meste a v súlade s podmienkami špecifikovaných v zákone takéto zníženie dane z pozemkov

Zníženie dane
Ustanovuje sa zníženie dane z pozemkov, v týchto prípadoch:

 • a) 65%, ak ide o pozemky záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, pričom daňovník je povinný predložiť o tejto skutočnosti potrebné doklady,
 • b) 75%, ak ide o pozemky záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 62 rokov a mladšie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,
 • c) 95%, ak ide o pozemky zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu; (úľava podľa písmena e) až h) sa poskytne na základe evidencie správcu dane z nehnuteľnosti, prípadne predloženia dokladu o trvalom bývaní),
 • d) 65%, ak ide o pozemky záhrady, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,