Kontakty

Ing. Iveta Dobrocká
Referent miestnych daní
číslo dverí: 314
iveta.dobrocka@malacky.sk

Daňovník

Daňovník je osoba, ktorá má  povinnosť’ platiť daň:

  • vlastník bytu alebo nebytového priestoru
  • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku.

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je  každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.

Predmet dane

  • predmetov tejto dane je byt a nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby.

Sadzba dane

Ročná sadzba dane na rok 2024 za každý aj začatý m2 podlahovej plochy:

  • a) 0,64 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytov
  • b) 6,40 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na podnikanie
  • c) 1,56 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru určeného na iné účely ako podnikanie (napr. garážové miesta).

Zníženie dane

Správca dane poskytuje v roku 2024 v súlade s nasledovnými VZN

podľa miestnych podmienok v meste a v súlade s podmienkami špecifikovaných v zákone nasledovné zníženie daní z bytov:


Zníženie dane sa ustanovuje z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov v týchto prípadoch:
a) 65%, ak ide o stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, pričom daňovník je povinný predložiť o tejto skutočnosti potrebné doklady,
b) 45%, ak ide o stavby na bývanie a byty držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie (úľava sa poskytne na základe predloženia príslušného preukazu alebo dokladu o priznaní bezvládnosti),
c) 45%, ak ide o garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazov fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu (úľava sa poskytne na základe predloženia príslušného preukazu),
d) 45%, ak ide o stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov na ich trvalé bývanie.“.