Klientske centrum MsÚ v Malackách bolo zriadené v roku 2004 s cieľom uľahčiť klientom vybavovanie, poskytnúť im základný informačný a poradenský servis a vybaviť čo najviac ich potrieb bez nutnosti okamžitej návštevy oddelení mestského úradu. Tie sa venujú následnému vybavovaniu súvisiacej agendy.

Klientske centrum a matrikaÚradné hodinyÚradné hodiny
Pondelok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.30 h
Utorok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.30 h
Streda8.00 – 11.30 h13.00 – 17.00 h
Štvrtok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.30 h
Piatok8.00 – 11.30 h
Podateľňa a pokladňaÚradné hodinyÚradné hodiny
Pondelok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.00 h
Utorok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.00 h
Streda8.00 – 11.30 h13.00 – 16.30 h
Štvrtok8.00 – 11.30 h13.00 – 15.00 h
Piatok8.00 – 11.30 h

Adresa:

Mestský úrad v Malackách (prízemie)
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Vedúca oddelenia: Mgr. Alena Kmecová

e-mail: alena.kmecova@malacky.sk
Tel: 034/7966 120, 0903 650 132

Agenda oddelenia

Recepcia

 • informačné služby
 • detské hracie centrum Inkubík
 • krátkodobá prenájom zasadacích priestorov podľa platného cenníka
 • výdaj vrecúšok na zber psích exkrementov

Podateľňa

 • podateľňu všetkých písomností,
 • doručovanie úradných zásielok prostredníctvom Verejnej vyhlášky,
 • informácie k podaniu a doručeniu úradných zásielok

Evidencia a register obyvateľstva

 • komplexnú agendu preneseného výkonu štátnej správy registra a evidencie obyvateľov mesta,
 • zrušenie trvalého pobytu prostredníctvom Verejnej vyhlášky

Matrika a občianske obrady

 • komplexnú agendu a úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vedenia matriky,
 • zápisy do matričných kníh a ich vedenie,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • externé vedenie kroniky mesta,
 • prevzatie kroniky mesta a jej archivácia,
 • externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha obradov, externé vedenie pamätnej knihy mesta – kniha kultúrno-spoločenských udalostí mesta,
 • občianske obrady, zápisy do pamätných kníh

Sociálna pomoc a služby

 • komplexnú agendu v oblasti sociálnej pomoci a služieb,
 • evidenciu a vydávanie rozhodnutí na základe posudkovej činnosti v zmysle zákona o sociálnych službách
 • kontakt a súčinnosť s posudzujúcim zdravotníckym a sociálnym pracovníkom pri zabezpečovaní komplexnej posudkovej činnosti,
 • evidenciu a vydávanie rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky pre občanov v hmotnej núdzi,
 • výkon inštitútu osobitného príjemcu na vyplácanie prídavku na dieťa,
 • úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kuratele.

Voľby a referendum

 • komplexnú agendu pre voľby, referendum a zhromaždenia obyvateľov mesta.

Služby a údržba

 • nebytové priestory v budove na Radlinského 1 a technologické stroje a zariadenia budovy, najmä správu výťahu, vzduchotechniky a ich revízie,
 • priestory obradnej siene, vrátane poplachových systémov, garáží v budove na Radlinského 1 a verejných WC,
 • nebytové priestory MsÚ a MsP v budove na Bernolákovej 5188/1A

Terénna práca

 • poskytovanie sociálnej intervencie a poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti sociálnej prevencie, plánovanie procesu riešenia sociálneho problému

Súčinnosť a spolupráca

 • súčinnosť s orgánmi štátnej správy, PZ, súdmi, exekučnými úradmi, poisťovňami a pod.,
 • spoluprácu s VÚC, so školami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnych služieb, s občianskymi združeniami a organizáciami,
 • spoluprácu s ostatnými oddeleniami MsÚ, mestskými organizáciami a ďalšími organizáciami pri zabezpečovaní a organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste resp. mesta,
 • súčinnosť a spoluprácu pri príprave (spracovaní) a realizácii projektov pre sociálnu oblasť v rámci sociálnej práce, sociálnej pomoci a služieb.

Dotačná a grantová politika

 • proces prijímania, posudzovania a evidenciu žiadosti o dotácie v súčinnosti s príslušnou komisiou podľa § 6 ods. 8 písm. d) VZN o dotačnej a grantovej politike a zúčtovanie dotácií na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.

 Oblasť Poplatok
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka 
týždenný1,50 €
mesačný3,00 €
ročný7,00 €
trojročný17,00 €
Evidencia obyvateľov 
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby (sídle)5,00 €
Osvedčovanie listín a  podpisov na listinách 
Osvedčenie podpisu2,00 €
Osvedčenie listiny 1 strana2,00 €
Osvedčenie listiny 1 strana v českom jazyku3,00 €
Matrika 
Vystavenie duplikátu matričného dokladu5,00 €
Nahliadnutie do matrík za každý zväzok2,00 €
Uzavretie manželstva pred iným matričným úradom ako je príslušný matričný úrad medzi štátnymi občanmi SR20,00 €
Uzavretie manželstva s cudzincom70,00 €
Uzavretie manželstva mimo určenú dobu20,00 €
Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami200,00 €
Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt200,00 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky10,00 €
Vydanie potvrdenia (rôzne – matrika)5,00 €