Služby podateľne

  • poskytovanie informácií o prijímaní pošty, písomností
  • oznamovanie a  doručovanie úradných zásielok pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Malacky  (podľa zákona  č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri SR v znení neskorších predpisov)
  • príjem a odosielanie pošty (elektronická evidencia)
  • príjem elektronickej pošty
  • príjem sťažností, petícií a iných podaní

Kontakty

Elena Červenková
Recepcia a podateľňa
číslo dverí: KC 025
elena.cervenkova@malacky.sk
Bc. Alexandra Halinárová
Recepcia a podateľňa
číslo dverí: KC 025
alexandra.halinarova@malacky.sk