Návrh programu

(pdf, 269 kB)
  1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu

2. Návrh na zmenu schváleného dofinancovania projektu „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“ v rámci spolupráce medzi mestom Malacky a Vstúpte, n.o.

Materiály:

(pdf, 494 kB)

3. Návrh na schválenie zmeny účelu využitia nehnuteľnosti – stavby so súp. č. 82 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta

Materiály:

(pdf, 497 kB)

4. Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. „E“ parc. č. 5926/2 a reg. „C“ parc. č. 3614/109, 3614/110, 3614/111, 3614/112 a 3614/113 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Tomáša Janatu a Andreja Pavlíka v prospech mesta Malacky

Materiály:

(pdf, 1020 kB)

5. Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022

Materiály:

(pdf, 393 kB)

6. Návrh na doplnenie rozsahu zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky č.10

Materiály:

(pdf, 840 kB)