ikona pdf Pozvánka (.pdf – 0,5 MB) |  Materiály na rokovanie – 24. 3. 2022 (.zip – 17,6 MB)  
 

Návrh programu:

1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
2) Správa o plnení uznesení MsZ
ikona pdf SPÚ1/20221 (.pdf – 888 kB)
ikona pdf príloha 1 (.pdf – 228 kB)
ikona pdf príloha 2 (.pdf – 2072 kB)

3) Správa z kontroly:
a) Správa z kontroly dodržiavania kritérií prijímania detí do materskej školy na školský rok
2021/22
ikona pdf Z9/20221 (.pdf – 888 kB)

b) Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021

ikona pdf Z10/20221 (.pdf – 655 kB)

c) Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2021

ikona pdf Z11/20221 (.pdf – 775 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 533 kB)

4) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky

ikona pdf Z12/20221 (.pdf – 154 kB)
ikona pdf príloha 1 (.pdf – 171 kB)
ikona pdf príloha 2 (.pdf – 134 kB)

b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN

ikona pdf Z13/20221 (.pdf – 384 kB)
ikona pdf príloha 1 (.pdf – 271 kB)
ikona pdf príloha 2 (.pdf – 265 kB)


5) Prevody, vecné bremená a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k verejnému osvetleniu v obytnej zóne na Ulici Karola Virsíka vo vlastníctve Mgr. Patrika Mareka a Ing. Viery Matuškovej v prospech mesta
Malacky

ikona pdf Z14/20221 (.pdf – 650 kB)

b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k častiam pozemku registra „E“ parc. č. 978/1 a ulici Táborisko v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Augustína Režného, Malacky

ikona pdf Z15/20221 (.pdf – 1062 kB)


c) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 5364/2 v k.ú. Malacky na Štúrovej ul. vo vlastníctve Oľgy Blažíčkovej, Gabriely Jurkovičovej a Ľubice Mackovichovej v prospech mesta Malacky

ikona pdf Z16/20221 (.pdf – 802 kB)

d) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2503/2, 5549, 5547/2, 3370/2, 5585/9, 5585/10 v k.ú. Malacky na Pezinskej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (žiadateľ LiV – EPI, s.r.o.)

ikona pdf Z17/20221 (.pdf – 1097 kB)

e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 5262/2, 5099/1, 4913
a registra „C“ parc. č. 3790/31, 5418/60 v k.ú. Malacky na Jánošíkovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech spoločnosti PALUB, s.r.o. a Viliama Pavelku

ikona pdf Z18/20221 (.pdf – 1084 kB)

f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“, parc. č. 3592/1 v k.ú. Malacky na ul. Jozefa Kubinu uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Zdena Gschilla a Kataríny Gschillovej, Malacky

ikona pdf Z19/20221 (.pdf – 869 kB)

g) Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc.č. 2872/1, 2872/4, 2872/6, 4440/9, 4440/11 a pozemku registra „E“ parc. č. 1473/5 v k.ú. Malacky na Hviezdoslavovej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

ikona pdf Z20/20221 (.pdf – 616 kB)


h) Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej s neziskovou organizáciou Vstúpte, n.o. v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte n.o.“

ikona pdf Z21/20221 (.pdf – 573 kB)

i) Návrh na schválenie Dohody o vysporiadaní duplicitného vlastníctva pozemku reg. „C“ parc.
č. 5389/24 v k.ú. Malacky

ikona pdf Z22/20221 (.pdf – 624 kB)

j) Návrh na dlhodobý prenájom nebytových priestorov v správe AD HOC Malacky

ikona pdf Z23/20221 (.pdf – 307 kB)
ikona pdf príloha 1 (.pdf – 919 kB)
ikona pdf príloha 2 (.pdf – 232 kB)
ikona pdf príloha 3 (.pdf – 101 kB)

6) Návrh na schválenie dotácií pre športové kluby na rok 2022

ikona pdf Z24/20221 (.pdf – 478 kB)

7) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2022

ikona pdf Z25/20221 (.pdf – 73 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 23 kB)

8) Návrh druhej zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2022

ikona pdf Z26/20221 (.pdf – 194 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 124 kB)

9) Návrh prvej zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky za rok 2022

ikona pdf Z27/20221 (.pdf – 65 kB)
ikona pdf príloha (.pdf – 190 kB)

10) Návrh na stanovenie rozsahu zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky č.10

ikona pdf Z28/20221 (.pdf – 933 kB)

11) Rôzne
12) Interpelácie a podnety