Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Ul. 1. mája 9
901 01 Malacky
e-mail: info@mscss.sk
web: www.mscss.sk

Riaditeľka organizácie: Mgr. Melánia Galovičová

Tel: 034/778 20 64, 0911 557 724
melania.galovicova@mscss.sk

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky (ďalej len „MsCSS“) je príspevková organizácia mesta, zriadená za účelom prevádzkovania a poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so Zriaďovacou listinou a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky.MsCSS vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti na určitý alebo na neurčitý čas, podľa druhu vybraných služieb. 

ikona_pdfZriaďovacia listina (.pdf – 127,0 kB)

Druhy poskytovaných sociálnych služieb:

  1. Útulok
  2. Zariadenie opatrovateľskej služby
  3. Denný stacionár
  4. Domáca opatrovateľská služba
  5. Prepravná služba
  6. Požičiavanie pomôcok
  7. Odľahčovacia služba
  8. Jedáleň
  9. Práčovňa
  10. Stredisko osobnej hygieny

Všetky potrebné informácie o MSCSS Malacky nájdete na www.mscss.sk

Útulok

V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie a obuv fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Dozvedieť sa viac o útulku

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V ZOS sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Dozvedieť sa viac o Zariadení opatrovateľskej služby

Denný stacionár

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Dozvedieť sa viac o dennom stacionári

Domáca opatrovateľská služba

Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Dozvedieť sa viac o domácej opatrovateľskej službe

Prepravná služba

Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Dozvedieť sa viac o prepravnej službe

Požičiavanie pomôcok

Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Dozvedieť sa viac o požičiavaní pomôcok

Odľahčovacia služba

Sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Touto službou sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Dozvedieť sa viac o odľhčovacej službe

Jedáleň

Poskytovanie stravovania fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Dozvedieť sa viac o jedálni

Práčovňa

Utváranie podmienok na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Dozvedieť sa viac o práčovni

Stredisko osobnej hygieny

Utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Dozvedieť sa viac o stredisku osobnej hygieny