Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vybavíte v klientskom centre na referáte sociálnej pomoci  (proces správneho konania – rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu) 

K vybaveniu potrebujete:

 • vyplniť žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • vyplniť a potvrdiť lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu od ošetrujúceho lekára, alebo
 • priložiť prepúšťaciu správu (doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave) nie staršie ako 6 mesiacov, alebo
 • priložiť posudok z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak bol vydaný, a je v ňom určený stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (ak tento posudok nemá fyzická osoba vydaný, posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je súčasťou správneho konania o odkázanosti na sociálnu službu)

Tlačivá na stiahnutie:

Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Potrebné dokumenty k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • platný preukaz totožnosti žiadateľa
 • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu vyplnený a potvrdený ošetrujúcim lekárom, alebo
 • prepúšťacia správu (doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave) nie staršiu ako 6 mesiacov, alebo 
 • posudok, ktorý vydal príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a je v ňom určený stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Podanie žiadosti o poskytovanie sociálnej služby

Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydáme na základe:

 • podanej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • zdravotného posudku (zdravotná posudková činnosť)
 • sociálneho posudku (sociálna posudková činnosť)

Mesto Malacky rozhoduje o odkázanosti:

 • na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
 • na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
 • na sociálnu službu v dennom stacionári
 • na opatrovateľskú službu

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby si podáte v: Mestské centrum sociálnych služieb Malacky – Ul. 1.mája 9, 901 01 Malacky  

Tlačivo na stiahnutie

Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Malacky poskytuje príspevková organizácia mesta Malacky Mestské centrum sociálnych služieb Malacky so sídlom: 1. mája 9, 901 01 Malacky.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky 2021 – 2030

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky ako strategický dokument  je výsledkom kooperácie všetkých dôležitých subjektov v oblasti poskytovania sociálnych služieb v meste Malacky ako aj ich užívateľov, ktorí prejavili záujem o komunitné plánovanie s cieľom rozširovať, skvalitňovať a kombinovať existujúce sociálne služby v prospech potrieb občanov mesta Malacky. Tento dokument je spracovaný v súlade s § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a  doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb, analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na roky 2021 – 2030.

Jeho cieľom v ďalšom období komunitného plánovania je zabezpečiť kontinuitu rozvoja sociálnych služieb na území mesta so zameraním na zvyšovanie ich kvality, na podporu prechodu prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť, na zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity a na zefektívnenie poskytovania sociálnych služieb jednotlivými poskytovateľmi (verejnými a neverejnými).

Na stiahnutie:

Dokumenty

 Internetové adresy

Kontakty

Mgr. Monika Gajarová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 023
monika.gajarova@malacky.sk