2015

 • BSK –  Rekonštrukcia pavilónu MŠ Bernolákova  – 4.000 €
 • BSK –  Rekonštrukcia Ulice F. Kostku v Malackách  – 25.000 €
 • Ministerstvo kultúry SR – Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackých – 2. etapa  – 20.000 €
 • OPBK prostredníctvom MPRV SR –  Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici –  511 811,96 €
 • OPBK prostredníctvom MPRV SR  – Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia – 587 578,36 €
 • Ministerstvo vnútra –  Malacky – rekonštrukcia areálu sociálneho bývania miestnej rómskej komunity – 40.000 €
 • Úrad vlády SR – Multifunkčné ihrisko –  40.000 €
 • EBDR – I. Etapa komplexnej  modernizácie verejného osvetlenia mesta Malacky – 32 667 €
 • MŠVVaŠ SR – Rozšírenie kapacity MŠ Bernolákova –  58 000 €
 • MŽP SR prostredníctvom Enviromentálneho fondu  – Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Malacky v roku 2015 –  22 786 €

2016

 • ČSOB nadácia – Rekonštrukcia priechodov pre chodcov pri nemocnici – 5000 €
 • Ministerstvo kultúry SR – Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách – južné a západné krídlo, č. ÚZPF: 444/1 – 30.000 €
 • MŽP SR prostredníctvom Enviromentálneho fondu – Triedený zber skla – 180.000 €

2017

 • BSK – Arborétum 6 000,- Eur
 • Rezerva predsedu vlády SR – ZŠ J. Dérera multifunkčné ihrisko 10 000,- Eur
 • Ministerstvo práce – Sociálny taxík pre MsCSS 10 000,- Eur
 • Ministerstvo financií – Strecha na obradnej sieni 9 000,- Eur
 • Slovenský futbalový zväz – Futbalový štadión 30 000,- Eur

2018

 • BSK – Futbalová tribúna 10 000,- Eur
 • ÚV SR  – Výmena umelého trávnika CVČ 10 000,- Eur
 • ÚV SR  – Nákup športovej výbavy CVČ 4 500,- Eur
 • ÚV SR  – Rekonštrukcia ihriska Záhorácka 12 913,- Eur
 • MPaRV SR – Záchytné parkovisko P&R  818 548,82 Eur
 • MPaRV SR  Učebne Dérerka  42 783,95 Eur
 • MPaRV SR  Učebne Štúrova  29 398,40 Eur
 • MPaRV SR  Učebne Záhorácka
 • MPaRV SR  – Cyklotrasa 862 434,03 Eur
 • Environmentálny fond Zateplenie MŠ Kollárova  110 000,- Eur
 • Telocvičňa ZŠ Dr. J. Dérera 150 000,- Eur