Návrh programu

(pdf, 339 kB)
  1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu

2. Správa o plnení uznesení – SPU 4/2022

Materiály:

(pdf, 161 kB)

3. Správy z vykonaných kontrol:

3a) Správa z kontroly správnosti postupov účtovania v ZŠ Štúrova – Z89/2022
3b) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2022 – Z90/2022

Materiály:

(pdf, 676 kB)
(pdf, 1 MB)

4. Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
4a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z91/2022
4b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN – Z92/2022
4c) Návrh VZN mesta Malacky o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia na rok 2023 – Z93/2022
4d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení neskorších VZN – Z94/2022

Materiály:

(pdf, 771 kB)
(pdf, 221 kB)
(pdf, 218 kB)
(pdf, 142 kB)

5. Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta za rok 2022 – Z95/2022

Materiály:

(pdf, 185 kB)

6. Návrh na X. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 2022 – Z96/2022

Materiály:

(pdf, 633 kB)

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025 – Z97/2022

Materiály:

(pdf, 637 kB)

8. Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 – Z98/2022

Materiály:

(pdf, 1 MB)

9. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025:
a) MsCSS Malacky – Z99/2022
b) ADHOC Malacky – Z100/2022
c) MCK Malacky – Z101/2022

Materiály:

(pdf, 579 kB)
(pdf, 380 kB)
(pdf, 693 kB)

10. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 – 2022 – Z102/2022

Materiály:

(pdf, 193 kB)

11) Návrh na zriadenie komisií a voľba členov z radu poslancov – Z103/2022

Materiály:

(pdf, 166 kB)

12) Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z104/2022

Materiály:

(pdf, 149 kB)

13) Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2023 – Z105/2022

Materiály:

(pdf, 416 kB)

14) Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2023 – Z106/2022

Materiály:

(pdf, 160 kB)

15) Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. – Z107/2022

Materiály:

(pdf, 432 kB)

16) Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych obradov – ústne
17) Rôzne
18) Interpelácie a podnety
19) Záver