Koncom roku 2005 bola zahájená prevádzka MKS, ako ďalšieho z prostriedkov situačnej prevencie, orientovanej na odstránenie príležitostí na spáchanie deliktu. Uvedené bolo realizované za podpory Rady vlády pre prevenciu kriminality a Okresného úradu Bratislava. Signál z kamier prechádza do operačného strediska (mestskej polície), kde je monitorovaný a nahrávaný. Okrem reálneho zachytenia práve prebiehajúcich udalostí je zabezpečovaný taktiež videozáznam, potrebný k následnej analýze udalostí, prípadne k objasňovaniu deliktov a ich dokazovaniu. Súčasne je zabezpečená archivácia dát. Obsluha vidí na monitore pohyby na všetkých kontrolovaných miestach. Jednotlivé kamery snímajú svoje okolie podľa vopred naprogramovanej trasy. V prípade potreby si obsluha môže požadovanú kameru zobraziť na hlavný monitor. Pomocou ovládania môže riadiť chod kamery podľa svojich požiadaviek. Obsluha kamerového systému je zabezpečená najmä zdravotne ťažko postihnutými zamestnancami v rámci projektu chránenej dielne.

Kamerovým systémom sú evidované priestupky, zaregistrované sú však taktiež niektoré skutočnosti súvisiace so spáchaním trestných činov – pre využitie Policajného zboru SR. Kamery sa využívajú i na okamžité preverovanie okolností prípadov telefonicky oznámených na pracovisko MsP, prípadne i na ich archiváciu.

Viacej na:  Kamerový systém