21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024 sa bude konať v piatok 14. apríla 2023 od 14.00 h do 18.00 h a v sobotu 15. apríla 2023 od 9.00 h do 12.00 h.
 

Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť potrebné údaje pred zápisom prostredníctvom elektronického formulára prihlášky. Ten školy sprístupnia najneskôr 1. apríla na svojich webových sídlach, kde budú zverejnené i podrobnejšie informácie o zápise. 

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré k 31. augustu 2023 dovŕši 6 rokov. 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (t. j. v spádovej škole). Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

V Malackách sú štyri základné školy:

  • ZŠ Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
  • ZŠ, Štúrova 142/A
  • ZŠ, Záhorácka 95
  • ZŠ Mansveta Olšovského (súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 1 – cirkevná škola)

Spádovými školami sú tri základné školy zriadené mestom Malacky. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl v znení VZN č. 9/2020, 19/2020 a 6/2021.

Na zápis detí do cirkevnej školy sa VZN nevzťahuje, škola môže prijať deti zo všetkých školských obvodov v meste.

Prehľad školských obvodov a kontakty na základné školy sú zverejnené na www.malacky.sk v časti Pre občanov/Vzdelávanie/Základné školy https://malacky.sk/obcan/vzdelavanie/zakladne-skoly/.

MsÚ Malacky

Foto: archív

Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok