15. 3. 2024
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2024/2025 sa bude konať v piatok 12. apríla 2024 od 14.00 h do 18.00 h a v sobotu 13. apríla 2024 od 9.00 h do 12.00 h.
 
            Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku k 31. augustu 2024. Na zápise predložia svoje občianske preukazy a rodný list dieťaťa.

Zápisy budú prebiehať v základných školách v Malackách:

  • ZŠ Dr. Jozefa Dérera,

Ul. gen. M. R. Štefánika 7

www.dererka.edupage.org

  • ZŠ, Štúrova 142/A

www.zssturovamalacky.edupage.org

  • ZŠ, Záhorácka 95

www.zs4malacky.edupage.org

  • ZŠ Mansveta Olšovského (súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského), Kláštorné námestie 1 – cirkevná škola

www.csmalacky.sk

            Zákonní zástupcovia dieťaťa môžu základnej škole poskytnúť potrebné údaje ešte pred zápisom prostredníctvom elektronického formulára, ktorý školy sprístupnia najneskôr 1. apríla 2024 na svojich webových sídlach. Budú tam zverejnené aj podrobnejšie informácie o zápise. 

            Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (t. j. v spádovej škole). Povinnú školskú dochádzku môže plniť aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

            Spádovými školami sú tri základné školy zriadené mestom Malacky. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl v znení VZN č. 9/2020, 19/2020 a 6/2021. Na zápis detí do cirkevnej školy sa VZN nevzťahuje, škola môže prijať deti zo všetkých školských obvodov v meste.

Text: A. Hrnková, foto: archív redakcie

        

ROZDELENIE ULÍC PRE JEDNOTLIVÉ ŠKOLSKÉ OBVODY

  • školský obvod ZŠ Dr. J. Dérera

Bernolákova, Boženy Nemcovej, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Ferdiša Kostku, gen. M. R. Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova – v časti od Veľkomoravskej po Kalista Orgoňa, Kláštorné námestie, Krátka, Legionárska, Lesná, Ľuda Zúbka, Mierové námestie, Mojmírova, Na brehu, Na majeri, Nad výhonom, Nádražná, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, Písniky, Príjazdná, Radlinského, Rakárenská, Rastislavova, Robotnícka, Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku, Svätoplukova, Štefana Čulena, Táborisko, Tichá, Ulica Karola Virsíka, Veľkomoravská – v časti od gen. M. R. Štefánika po Jána Hollého, Vlastenecká, Vysoká, Zámocká, lokalita záhradkárskej osady Rádek V.

  • školský obvod ZŠ Štúrova

Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, Brezová, Dielenská, D. Skuteckého, Dubovského, F. Malovaného, Gaštanová, Jánošíkova – v časti od Kalista Orgoňa po ulicu Pri Maline, Javorová, Jelšová, Jesenského, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Lipová, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Ota Kožucha, Pezinská, Pri Maline, Priemyselná, Sadová, Stromová, Stupavská, Štúrova, Továrenská, V. Clementisa, Záhradná, lokalita záhradkárskej osady Olšiny.

  • školský obvod ZŠ Záhorácka

1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Martina Benku, Martina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlynská, Nová, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, Šikmá, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, Vajanského, Veľkomoravská – v časti od Jána Hollého smerom na Cestu mládeže, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka, lokalita záhradkárskej osady Prídavky. 

Do cirkevnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho zaradenie do školského obvodu.

Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok