Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023 sa bude konať v piatok 22. apríla 2022 a v sobotu 23. apríla 2022. Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť potrebné údaje pred zápisom prostredníctvom elektronického formulára, a to od 1. apríla 2022. Informácie o procese zápisu a podmienkach prijímania detí budú zverejnené na web sídlach jednotlivých škôl. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, keď dieťa do 31. augusta 2022 dovŕši šiesty rok veku. Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (t. j. v spádovej škole). Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. V Malackách sú štyri základné školy:
  • ZŠ Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
  • ZŠ, Štúrova 142/A
  • ZŠ, Záhorácka 95
  • ZŠ Mansveta Olšovského ako súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského – cirkevná škola
Spádovými školami sú tri základné školy zriadené mestom. Školské obvody určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 5/2020 o školských obvodoch základných škôl v znení VZN č. 9/2020, 19/2020 a 6/2021. Na zápis detí do cirkevnej školy sa VZN nevzťahuje, škola môže prijať deti zo všetkých školských obvodov v meste.

• školský obvod ZŠ Dr. J. Dérera

Bernolákova, Boženy Nemcovej, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Ferdiša Kostku, gen. M. R. Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova – v časti od Veľkomoravskej po Kalista Orgoňa, Kláštorné námestie, Krátka, Legionárska, Lesná, Ľuda Zúbka, Mierové námestie, Mojmírova, Na brehu, Na majeri, Nad výhonom, Nádražná, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, Písniky, Príjazdná, Radlinského, Rakárenská, Rastislavova, Robotnícka, Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku, Svätoplukova, Štefana Čulena, Táborisko, Tichá, Ulica Karola Virsíka, Veľkomoravská – v časti od gen. M. R. Štefánika po Jána Hollého, Vlastenecká, Vysoká, Zámocká, lokalita záhradkárskej osady Rádek V.

• školský obvod ZŠ Štúrova

Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, Brezová, Dielenská, D. Skuteckého, Dubovského, F. Malovaného, Gaštanová, Jánošíkova – v časti od Kalista Orgoňa po ulicu Pri Maline, Javorová, Jelšová, Jesenského, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Lipová, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Ota Kožucha, Pezinská, Pri Maline, Priemyselná, Sadová, Stromová, Stupavská, Štúrova, Továrenská, V. Clementisa, Záhradná, lokalita záhradkárskej osady Olšiny.

• školský obvod ZŠ Záhorácka

1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Martina Benku, Martina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlynská, Nová, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, Šikmá, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, Vajanského, Veľkomoravská – v časti od Jána Hollého smerom na Cestu mládeže, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka, lokalita záhradkárskej osady Prídavky.