Komunitné centrum
Martina Rázusa 30 
901 01 Malacky (areál Centra voľného času)

prevádzková doba:

každý pracovný deň 8.00 – 17.00 h 

Kontakt: 

Mgr. Adriana Havlíková
vedúca komunitného centra
číslo dverí:
adriana.havlikova@malacky.sk
Martina Školnikovičová
pracovníčka komunitného centra
číslo dverí:
martina.skolnikovicova@malacky.sk
Komunitné centrum v CVČ

Komunitné centrum bolo zriadené bez právnej subjektivity, ide o organizačnú štruktúru mestského úradu. Začlenené je pod sekretariát úradu, ktorý vedie prednostka MsÚ. Komunitné centrum poskytuje činnosti a aktivity jednotlivcom, rodinám ako aj celej komunite. Ide o spoločný priestor pre celú komunitu. Služby poskytujeme obyvateľom Malaciek a aj priľahlých obcí. Cieľom komunitného centra je zapojiť aj bežnú populáciu do aktivít v čo najväčšej miere tak, aby priamo v rámci aktivít komunitného centra dochádzalo k prepájaniu rôznych sociálnych či iných skupín.
Pracovníci KC sa venujú návštevníkom komunitného centra všetkých vekových kategórií. Ponúkajú vhodný, bezpečný a dostupný priestor na zmysluplné využívanie voľného času. Sociálnou integráciou a sociálnym začlenením sprístupniť príležitosť a možnosť sociálne vylúčeným jednotlivcom, rodinám zapojiť sa do sociálneho a kultúrneho života v lokalite.
Služby v komunitnom centre sú poskytované ZADARMO.

Služby, ktoré poskytuje komunitné centrum sú:

  • sociálne poradenstvo individuálne a aj skupinové,
  • doučovanie detí,
  • pozitívne trávenie voľného času pri spoločnom čítaní kníh,
  • stretnutiach pri hudbe,
  • spoločné tvorenie,
  • maľovanie a hraní spoločenských hier…

Poskytujeme terapie s kognitívnymi prvkami, prvkami arteterapie, biblioterapie a muzikoterapie.

Písali sme