Názov projektu: Vybudovanie komunitného centra v Malackách

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 389 777,47 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 370 288,60 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 19 488,87 EUR

Cieľ projektu: Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Opis projektu: Cieľom projektu je vytvorenie vhodných priestorov pre poskytnutie sociálnych služieb v zmysle §24d zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácií pre zotrvanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. 

Hlavné aktivity projektu:

1. Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPOaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia

2. Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí

3. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.