Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 40005/2022/1 VÝZVA podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na podávanie
návrhov na uzavretie koncesnej zmluvy na:

Poskytovanie služby vo verejnom záujme v osobnej doprave

(zip, 7 MB)