Agendu zmena stavby pred jej dokončením rieši oddelenie ÚVaŽP na MsÚ.

Kontakty

JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 408
dominika.kopcova@malacky.sk
Mgr. Eva Vilma Horňáková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 410
vilma.hornakova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk
Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
katarina.bacova.salkova@malacky.sk

K vybaveniu je potrebné:

 • predložiť písomnú žiadosť na MsÚ
 • doložiť nevyhnutné prílohy

Potrebné prílohy:

 1. Dokumentácia zmeny stavby (vyhotovenie 2 x)
  • situačné výkresy (ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby)
  • výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
  • technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
 2. Doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú zmenou dotknuté (ak také konania boli vedené)/ stanoviská dotkuných orgánov
 3. Fotokópiu stavebného povolenia
 4. Správny poplatok

Spôsob vybavenia:

Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením vydané Mestom Malacky, stavebným úradom