Stavebný úrad je na mestskom úrade začlenený do ÚVaŽP. Ide o prenesený výkon štátnej správy. Mesto Malacky zabezpečuje na tomto oddelení výkon štátnej správy pre katastrálne územie Malacky.

Úradné hodiny stavebného úradu:

Pondelok: 8.00 – 15.30 h (prestávka 11.30 – 12.30)
Streda: 8.00 – 17.00 h (prestávka 11.30 – 12.30)
Piatok: 8.00 – 11.30 h

Agenda stavebného úradu:

Agendu stavebného úradu tvoria správne konania, ktorých výsledkom sú rozhodnutia o umiestnení stavby, povolení stavby, o zmene stavby pred dokončením, o kolaudácii stavby, o zmene v užívaní stavby, o povolení alebo nariadení odstránenia stavby. Stavebný úrad nariaďuje zabezpečovacie a udržiavacie práce na stavbách, vykonáva štátny stavebný dohľad. Pri porušení stavebného zákona ukladá pokuty a vykonáva vyvlastňovacie konanie. Okrem týchto činností zabezpečuje oddelenie spoluprácu občana so štátnym fondom rozvoja bývania.

 • vedie územné konanie (okrem územia vojenských obvodov) a vydáva územné rozhodnutia
 • vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny, a stavby spadajúce do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona
 • povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané telekomunikačné stavby na základe ohlásenia
 • povoľuje terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia
 • povoľuje v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby pred jej dokončením,
 • vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie,
 • vydáva povolenie na predčasné užívanie stavby
 • rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
 • rozhoduje o zmene v užívaní stavby,
 • nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení; nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku,
 • povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení; rozhoduje o dodatočnom povolení stavby
 • nariaďuje vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác
 • rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku podľa § 95 stavebného zákona,
 • rozhoduje o vyprataní stavby
 • rozhoduje o zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia
 • nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie,
 • vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom,
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • vykonáva ŠSD podľa § 98 až 101 a § 102 ods. 1 a 5 stavebného zákona,
 • nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb,
 • vyzýva na urobenie nápravy,
 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe,
 • vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia, vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,
 • prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • vybavuje petície občanov a právnických osôb súvisiace s pôsobnosťou stavebného úradu podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutia, ktoré vydal v prvom stupni ako stavebný úrad,
 • rozhoduje v autoremedúre o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydal ako stavebný úrad,
 • povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni ako stavebný úrad,
 • rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu vyhovie.

Štátna stavebná správa pre mesto Malacky:

Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk
Mgr. Eva Vilma Horňáková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 410
vilma.hornakova@malacky.sk
JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 408
dominika.kopcova@malacky.sk