Agendu stavebné povolenie rieši Útvar výstavby a životného prostredia na MsÚ.

K vybaveniu je potrebné:

Potrebné prílohy:

 1. 2 x projektová dokumentácia (potvrdená oprávneným projektantom), bude obsahovať:
  • výkresovú časť – projektovú dokumentáciu v mierke 1:50 (1:100)
  • situáciu v mierke 1:200 až 1:500
  • osadenie rodinného domu, zakreslené do katastrálnej mapy
  • sprievodnú správu
  • technické riešenie – elektrina, voda, plyn, kanalizácia
  • projekt požiarnej ochrany
  • zdravotechnika, bleskozvod
  • statické posúdenie stavby
  • energetické hodnotenie stavby
 2. Územné rozhodnutie – fotokópia (ak bolo vydané)
 3. Vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Slovenský plynárenský priemysel a.s., Slovak Telekom a.s., Sitel s.r.o. (podľa lokality)
 4. Informáciu či bude stavba uskutočňovaná dodávateľsky alebo svojpomocne. V prípade uskutočnenia svojpomocne doplniť prehlásenie stavebného dozoru.
 5. Telefonický kontakt
 6. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (pri jednoduchých stavbách):
  • Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo,
  • Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana krajiny a prírody
  • Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný (súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF)
  • Mesto Malacky, útvar výstavby a životného prostredia – ochrana ovzdušia
  • Mesto Malacky, útvar výstavby a životného prostredia – doprava
 7. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pri nie jednoduchých stavbách podľa rozsahu stavby:
  • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Malacky / Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave
  • Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa odpadového hospodárstva
  • Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny
  • Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia
  • Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany vôd
  • Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie – EIA
  • Okresný úrad Malacky, odbor dopravy a pozemných komunikácií
  • Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia
  • Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný
  • Technická inšpekcia / TUV SUD a,s,
  • Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 81104 Bratislava / Pamiatkový úrad SR, Na Červenom moste 6, Bratislava
  • podľa povahy stavby a druhu cesty – Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, Správa ciest BSK
  • ŽSR, a.s. + jednotlivé sekcie + Ministerstvo dopravy a výstavby SR, dráhový stavebný úrad
  • Ministerstvo vnútra SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby
  • Slovenský pozemkový fond
  • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Moravy, Malacky, Hydromeliorácie, š.p.
  • Stanoviská dotknutých orgánov vo vzťahu k ochranným pásmam (Pozagas a.s., Obvodný banský úrad v Bratislave, Eustream a.s. …)
  • Mesto Malacky, útvar výstavby a životného prostredia – doprava
  • Mesto Malacky, útvar výstavby a životného prostredia – ochrana ovzdušia
  • Mesto Malacky, útvar výstavby a životného prostredia – správa zelene
  • Mesto Malacky, útvar výstavby a životného prostredia – odpadové hospodárstvo
 8. Splnomocnenie (ak vybavovaním náležitostí je poverená iná osoba)
 9. Správny poplatok

Spôsob vybavenia:

Rozhodnutie – stavebné povolenie vydané mestom Malacky, stavebným úradom.

Kontakty

Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby
číslo dverí: 408
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk
Mgr. Vilma Eva Horňáková
Referent výstavby
číslo dverí: 410
vilma.hornakova@malacky.sk
JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
dominika.kopcova@malacky.sk