Agendu stavebné povolenie rieši ÚVaŽP na MsÚ.
Tlačivá dostupné v klientskom centre. 

K vybaveniu je potrebné:

Potrebné prílohy:

 1. nájomná zmluva
 2. súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF ( ak je zlúčené SK s ÚK)
 3. 2 x projektová dokumentácia (potvrdená oprávneným projektantom), bude obsahovať:
  • výkresovú časť – projektovú dokumentáciu v mierke 1:50 (1:100)
  • situáciu v mierke 1:200 až 1:500
  • osadenie rodinného domu, zakreslené do katastrálnej mapy
  • sprievodnú správu
  • technické riešenie – elektrina, voda, plyn, kanalizácia
  • projekt požiarnej ochrany
  • zdravotechnika, bleskozvod
  • statické posúdenie stavby
  • energetické hodnotenie stavby
 4. Vyjadrenie od správcov inžinierskych sietí: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Slovenský plynárenský priemysel a.s., T-com, Diaľkové káble, Sitel
 5. Vyhlásenie odborného dozoru – uviesť presnú adresu
 6. Vyjadrenie Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o žp– ochrana prírody a krajiny (pri rodinných domoch)
 7. Vyjadrenie mesta Malacky – ochrana ovzdušia
 8. Telefonický kontakt
 9. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii podľa rozsahu stavby (pri prevádzkach) od:
  • Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
  • Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Malacky/KRHZ v BA
  • Okresný úrad Malacky, odbor životného prostredia – odpady, ovzdušie – stredný a veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, voda, ochrana prírody a krajiny
  • Okresný úrad Malacky, odbor dopravy a pozemných komunikácií
  • Okresný úrad Malacky, odboru civilnej obrany
  • Technickej inšpekcie, Holekova 3, Bratislava/ TUV SUD a,s,
  • Krajského pamiatkového úradu, Leškova 17, 81104 Bratislava
  • Pamiatkového úradu SR, Na Červenom moste 6, Bratislava
  • Min. vnútra, Správy nehnuteľného majetku a výstavby
  • Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný
  • Stanoviská dotknutých orgánov vo vzťahu k ochranným pásmam (Pozagas a.s., Obvodný banský úrad v Bratisalve, Eustream a.s…….)
  • Mesto Malacky – doprava / ochrana ovzdušia – malý zdroj znečisťovania ovzdušia / správa zelene
 10. Splnomocnenie (ak vybavovaním náležitostí je poverená iná osoba)
 11. Správny poplatok

Spôsob vybavenia:

Rozhodnutie – stavebné povolenie vydané mestom Malacky, stavebným úradom.

Kontakty

Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk
Mgr. Eva Vilma Horňáková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 410
vilma.hornakova@malacky.sk
JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 408
dominika.kopcova@malacky.sk