Agendu návrh na kolaudáciu stavby rieši Útvar výstavby a životného prostredia na MsÚ.

K vybaveniu je potrebné:

Potrebné prílohy:

 1. Geometrický plán (overený katastrálnym úradom)
 2. Fotokópia stavebného povolenia
 3. Vyjadrenie:
  • Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
  • Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách
  • Okresného úradu životného prostredia v Malackách – odpadové hospodárstvo
  • Okresného úradu životného prostredia v Malackách – ochrana vôd
  • ochrany ovzdušia – malý zdroj znečisťovania ovzdušia – Mesto Malacky
  • stredný a veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana ovzdušia – inšpektorátu bezpečnosti práce
  • Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Západoslovenskej distribučnej, Slovenského plynárenského priemyslu
 4. Revízne správy – elektro, plyn, bleskozvod, skúšku vykurovania, tlakové skúšky rozvodu vody a kanalizácie
 5. Potvrdenie o nepriepustnosti žumpy
 6. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 43f zákona) a ďalšie  doklady určené v podmienkach stavebné povolenie (certifikáty, vyhlásenia o zhode)
 7. Potvrdenie od kominára
 8. Meno a adresa vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom, meno a adresu vlastníka pozemku, na ktorom je stavba umiestnená
 9. Pri obhliadke stavby je povinný stavebník predložiť overenú projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní, prípadne v konaní o zmene stavby pred jej dokončením alebo o dodatočnom povolení stavby
 10. Energetický certifikát budovy
 11. Správny poplatok

Spôsob vybavenia:

Kolaudačné rozhodnutie vydané mestom Malacky, stavebným úradom.

Kontakty

Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby
číslo dverí: 408
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk
Mgr. Vilma Eva Horňáková
Referent výstavby
číslo dverí: 410
vilma.hornakova@malacky.sk
JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
dominika.kopcova@malacky.sk