Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú kumulatívne splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a súčasne nemôže ovplyvniť životné prostredie v negatívnom zmysle.

Agendu vybavuje Stavebný úrad, začlenený do Útvaru výstavby a životného prostredia MsÚ v Malackách. Informácie a tlačivo dostanete na 4. poschodí budovy MsÚ, (budova Inkubátora) kanc. č. 408 a 409.

Kontakty

Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby
číslo dverí: 408
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
dominika.kopcova@malacky.sk

Drobné stavby sú:

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  a výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, garáže …
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  a hĺbka 3 m, napr. pivnice, žumpy
  • stavby na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30m2 a výška 5 m, napr. sklady krmiva , náradia …
  • oplotenie
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby
  • reklamná stavba, na ktorej je najväčšia informačná plocha menšia ako 3 m2

K vybaveniu je potrebné:

Prílohy k ohláseniu:

Jednoduchý technický opis

Pri ohlásení drobnej stavby

2 x situácia umiestnenia stavby na pozemku (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb)
2 x jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (pôdorys, rez, pohľad)
kópia z katastrálnej mapy

Pri ohlásení oplotenia

2 x situácia s vyznačením trasy oplotenia

Pri ohlásení  prípojok inžinierskych sietí

2 x projektová dokumentácia prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD

Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác)

2 x náčrt starého a nového stavu

Pri uskutočňovaní  drobnej stavby svojpomocne

vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní  stavebného dozoru

Pri uskutočňovaní drobnej stavby na poľnohospodárskej pôde

stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde (Obvodný pozemkový úrad v Malackách, Záhorácka 2942, Malacky)

Pri prácach na kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovej zóne

stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Bratislave

Správny poplatok

  • pre právnickú osobu  30 €
  • pre fyzickú osobu      10 €
  • ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej  siete, jej prízemnej stavbya výmeny a doplnenie telekomunikačného zariadenia   80 €

Spôsob vybavenia

Drobnú stavbu, alebo stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.