Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny – tlačivo dostupné v klientskom centre. Ďalšiu agendu vybavuje oddelenie životného prostredia MsÚ.

Dreviny, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (mesta) v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny:

 • všetky dreviny rastúce na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti (ďalej len „verejná zeleň“) alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze
 • na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2
 • na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie

K vybaveniu výrubu je potrebné:

 • vyzdvihnúť si tlačivo v klientskom centre MsÚ, alebo si ho stiahnuť z tejto stránky ikona_pdfŽiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (.pdf – 34 kB)
 • po vyplnení tlačiva, doložení všetkých potrebných náležitostí a zaplatení správneho poplatku žiadosť odovzdať na podateľni klientskeho centra, alebo ju poslať poštou

Potrebné údaje a dokumenty k žiadosti o výrub drevín:

 • meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 • označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie, s uvedením čísla parcely katastra nehnuteľností a katastrálnu mapu s vyznačenými drevinami alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne,
 • súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo súhlas nájomcu takéhoto pozemku, ak mu oprávnenie na výrub dreviny vyplýva z nájomnej zmluvy, a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie; ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, postačuje súhlas spoluvlastníkov, ktorí spolu majú väčšinový podiel na pozemku alebo súhlas pozemkového spoločenstva,
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 • odôvodnenie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Kontakty

Bc. Kamil Ftáčnik
Referent životného prostredia
číslo dverí: 415
kamil.ftacnik@malacky.sk

Správny poplatok:

 • Fyzická osoba – občan  10 €                                                
 • Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie – 100 €

 
Správny poplatok je možné uhradiť osobne do pokladne Mestského úradu Malacky alebo poštovým poukazom alebo bezhotovostným bankovým prevodom na č. účtu SK36 5600 0000 0032 0010 5003, VS: rodné číslo, do poznámky uviesť druh konania a meno.

Doklad o úhrade je potrebné doložiť k žiadosti, resp. si úhradu nechať potvrdiť na tlačive žiadosti pracovníkom v klientskom centre – životné prostredie vtedy, ak úhrada bola vykonaná v hotovosti do pokladne mesta.

Spôsob vybavenia žiadosti:

 • žiadosť je vybavená vydaním rozhodnutia
 • výrub možno vykonať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia a po predchádzajúcom vyznačení (stromu) orgánom ochrany prírody

Náhradná výsadba:

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.