Referát správy zelene útvaru výstavby a životného prostredia MsÚ vydáva stanovisko na základe oznámenia stavebného úradu v prípade, že sa stavba realizuje na verejnej zeleni alebo v susedstve verejnej zelene.

Povolenie rozkopania miestnej komunikácie, chodníka, verejného priestranstva

Referát správy zelene útvaru výstavby a životného prostredia MsÚ vydáva stanovisko k žiadosti o povolenie rozkopávky. Žiadosť o povolenie rozkopávky vydáva stavebný úrad vtedy, ak sa stavba realizuje na verejnej zeleni alebo v susedstve verejnej zelene.

Referát správy zelene útvaru výstavby a  životného prostredia MsÚ po ukončení stavebnej alebo inej činnosti preberie plochy zelene iba v pôvodnom stave na základe protokolu.

Kontakty

Bc. Kamil Ftáčnik
Referent životného prostredia
číslo dverí: 415
kamil.ftacnik@malacky.sk