Povolenie na vjazd do areálu Zámockého parku pre fyzické a právnické osoby vybavuje oddelenie životného prostredia – referát správy zelene. Agenda vyplýva z VZN č. 1/2014 o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách, Pokynu primátora č.3/2015.

K vybaveniu je potrebné:

  • napísať žiadosť, ktorá musí obsahovať dátum, účel alebo dôvod žiadosti a štátnu poznávacia značku auta, na ktoré sa má povolenie vzťahovať.
  • Žiadosť možno doručiť osobne (do podateľne klientskeho centra), poštou alebo e-mailom najneskôr 7 dní pred konaním akcie

Spôsob vybavenia:

Povolenie na základe Pokynu primátora mesta. Na vedomie dostáva Mestská polícia v Malackách.

Povolenie vjazdu motorových vozidiel s písomným povoleným bez poplatku:

  • pre vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností bez podnikateľskej činnosti s platnosťou na 1rok /1motorové vozidlo
  • pre občanov, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta Malacky, neziskové organizácie a športové kluby so sídlom v Malackách max. 4 mot. vozidlá k jednorázovým akciám (svadba, verejné športové alebo spoločenské podujatie)
  • zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú držiteľom preukazu oprávneného používať osobitné označenie vozidiel 01
  • firemné akcie (neverejné spoločenské a športové) max. 4 mot.vozidlá/deň/akcia

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
VZN č. 1/2014 o návštevnom poriadku Zámockého parku v Malackách
Rekonštrukcia Zámockého parku: http://www.novaera.sk/clanok/128/z-parku-velka-zahrada/
Štátna ochrana prírody SR (mapový prehliadač): www.sopsr.sk
Štátna ochrana prírody SR: www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost
Ministerstvo životného prostredia: http://www.enviro.gov.sk/servlets/page
Slovenská inšpekcia životného prostredia: www.sizp.sk
Ústredný portál verejnej správy: http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=17&etype=1&eventid=407
Činnosti EÚ – životné prostredie: http://europa.eu/pol/env/index_sk.htm

Kontakty

Bc. Kamil Ftáčnik
Referent životného prostredia
číslo dverí: 415
kamil.ftacnik@malacky.sk