V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podľa § 29 Dokument starostlivosti o dreviny dalo Mesto Malacky vypracovať pasport zelene.

Dokument obsahuje analýzu súčasného stavu zelene a drevín

  • zhotovenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického a kultúrnohistorického významu
  • prieskumy a rozbory prírodného prostredia
  • návrhy rámcových opatrení, týkajúce sa starostlivosti o zeleň a dreviny
  • návrhy rozvoja zelených plôch v jednotlivých častiach
  • návrh tried intenzity údržby
  • výber pozemkov a lokalít vhodných na náhradnú výsadbu

Dokument má informatívny charakter.

Využitie pasportu zelene

  • slúži pre potreby vydávania stanovísk k stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej je alebo môže byť dotknutá verejná zeleň- pri údržbe a tvorbe novej zelene, pri náhradnej výsadbe po výruboch
  • určuje, ktoré plochy sú kvalifikované ako mestská zeleň, čo využíva MsP pri zisťovaní nesprávneho parkovania alebo poškodzovania zelene.