22(Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia.  pre stavby, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a rôznych zariadení, umiestnenie palív, rozkopávku, zeminy, umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení, umiestnenie propagačných, kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií, umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských a športových akciách,  umiestnenie zariadenia na vykonanie ohňostrojových prác, ak tieto nie sú súčasťou kultúrnych, spoločenských a športových podujatí uskutočňovaných v  spolupráci s mestom, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska na vyhradenom priestore verejného priestranstva ako parkoviska pre určené vozidlo; takéto parkovisko je určené dopravnými značkami a podobne)

Na vybavenie potrebujete:

Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú miestne komunikácie, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta, verejné priestranstvá a námestia, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií ako miestne komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. a III. triedy a ich súčasti, chodníky pri týchto úsekoch, cestná zeleň a verejná zeleň, námestie, nezastavaná plocha sídlisk, parkovisko, exteriérové sedenie.

 Verejné priestranstvo v centre mesta zahŕňa: 1. mája, Brnianska (po 1. mája), Břeclavská, Jána Kollára, Partizánska, Nádražná, gen. M. R. Štefánika (po Nádražnú), Veľkomoravská(po Jána Hollého), Jána Hollého (po Veľkomoravskú), Hviezdoslavova(po cestu mládeže), Cesta mládeže (po Hviezdoslavovu), Pribinova (po 1. mája), Malé námestie, Na brehu, Zámocká, Sasinkova, Ľuda Zúbka, Radlinského, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Námestie SNP, Záhorácka (po farský kostol), Ferdiša Kostku, Mierové námestie, Bernolákova, Kláštorné námestie

Verejné priestranstvo v ostatných častiach mesta zahŕňa všetky ostatné ulice mesta neuvedené v odseku 2.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň  za užívanie verejného  priestranstva sa za každý aj začatý meter štvorcový a deň sa v čase konania kultúrno-spoločenského podujatia “Prvomájové malacky” určuje nasledovne:

 • a) 20,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj občerstvenia aj s alkoholickými nápojmi,
 • b) 10 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj občerstvenia bez alkoholických nápojov
 • c) 6,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj oststných výrobkov
 • d) 3,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj remeselných výrobkov s predvádzaním ich výroby.

Daň za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový a deň v čase konania ostatných podujatí sa určuje nasledovne:

 • a) 10,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj občerstvenia aj s alkoholickými nápojmi v centre mesta,
 • b) 5,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj občerstvenia bez alkoholických nápojov v cente mesta,
 • c) 5,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj občerstvenia aj s alkoholickými nápojmi v ostatných častiach mesta,
 • d) 2,50 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj občerstvenia bez  alkoholických nápojov v ostatných častiach mesta,
 • e) 3,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj ostatných výrobkov v centre mesta,
 • f) 1,50 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia (stánok, kiosk, samostatné ohrady)slúžiaceho na ambulantný predaj ostatných výrobkov v ostatných častiach mesta.

Daň za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý meter štvorcový a deň sa na ďalšie účely určuje nasledovne:

 • a) 1,00 €/m2/deň za umiestnenie reklamy a zariadení k propagácii podnikateľských aktivít či iných obdobných aktivít fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v centre mesta
 • b) 0,50 €/m2/deň za umiestnenie reklamy a zariadení k propagácii podnikateľských aktivít či iných obdobných aktivít fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v ostatných častiach mesta
 • c) 0,35 €/m2/deň za umiestnenie stavebného odpadu, stavebného materiálu, iného materiálu, stavebného zariadenia (lešenie, žeriav a pod.), za rozkopávku v centre mesta,
 • d) 0,20 €/m2/deň za umiestnenie stavebného odpadu, stavebného materiálu, iného materiálu, stavebného zariadenia (lešenie, žeriav a pod.), za rozkopávku v ostatných častiach  mesta,
 • e) 0,15 €/m2/deň za umiestnenie cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií a podujatí,
 • f) 0,50 €/m2/deň za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska pre osobné motorové vozidlá vo vlastníctve právnických osôb a fyzických osôb – podnikateĺov,
 • g) 0,10 €/m2/deň za umiestnenie exteriérového sedenia v centre mesta
 • h) 0,05 €/m2/deň za umiestnenie exteriérového sedenia v ostatných častiach mesta.

Od dane sa oslobodzuje kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo podujatie, ktorého celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely. Od dane sa oslobodzuje  aj umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve  vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.

 

Kontakty

Viera Baňovičová
Referent výstavby
číslo dverí: 413
viera.banovicova@malacky.sk