Povolenie

Povolenie vybavíte na 4. poschodí č. dverí 413

Kontakty

Viera Baňovičová
Referent výstavby
číslo dverí: 413
viera.banovicova@malacky.sk

Na vybavenie potrebujete:

Potrebné dokumenty:

  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky  ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o fyzickú osobu predávajúcu vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženiou
  • pri predaji potravín, občerstvenia vyjadrenie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (hygieny)
  • fotokópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, alebo virtuálnu registračnú pokladnicu
  • v prípade predaja výrobkov z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti doklad ktorým preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takéhoto pozemku alebo má obdobný vzťah k takémuto pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku
  • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje

Správny poplatok: bez poplatku