Stavba studne (elektrické čerpadlo)

Mesto Malacky vydáva povolenie na osobitné užívanie vôd spočívajúce v odbere podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností) a povolenie na uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie vodnej stavby, ktorá súvisí s týmto odberom.

Agendu vybavuje útvar výstavby a životného prostredia MsÚ, žiadosť dostanete v klientskom centre.

Potrebné dokumenty:

 • vyplnená žiadosť na osobitné užívanie podzemných vôd a uskutočnenie vodnej stavby
 • nájomná zmluva
 • 2 x projektová dokumentácia (potvrdená oprávneným projektantom), ktorá obsahuje:
  • výkresovú časť – v mierke 1:50 (1:100)
  • situáciu v mierke 1:200 (1:500)
  • sprievodnú správu
  • technické riešenie elektrického čerpadla
 • vyhlásenie stavebného dozoru
 • splnomocnenie (ak je vybavovaním poverená iná osoba)
 • záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na stavbu studne podľa §120 stavebného zákona

Správny poplatok

k žiadosti na stavebné povolenie vodnej stavby: 30 €

Spôsob vybavenia:

Primátor mesta vydá rozhodnutím súhlas na povolenie stavby studne podľa § 26 a  § 21 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Užívanie vodnej stavby – studne, čerpadla

Mesto vydáva súhlas na užívanie vodnej stavby.

K vybaveniu je potrebné

 • vyplniť žiadosť
 • predložiť na oddelenie životného prostredia MsÚ

Potrebné dokumenty

 • vyjadrenie štátneho okresného hygienika – ak bude voda využívaná na pitné účely
 • osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku (technický popis čerpadla)

Správny poplatok

k žiadosti na užívanie vodnej stavby: 20 €

Spôsob vybavenia:

Primátor mesta vydá rozhodnutím súhlas na užívanie vodnej stavby (studne) podľa § 26 a  § 21 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk