Agenda – povolenie stacionárneho zdroja je rozhodnutie, ktorým sa určujú požiadavky na prevádzku stacionárneho zdroja z hľadiska ochrany ovzdušia.

Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, skládky palív, surovín a produktov, skládky  odpadov a stavby, zariadenia, objekty  vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou.  

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, sú povinní požiadať mesto Malacky o povolenie stacionárneho zdroja a o povolenie na jeho zmeny.

Spôsob vybavenia: 

Povolenie stacionárneho zdroja a povolenie na jeho zmeny vydáva primátor mesta vo forme rozhodnutia podľa § 27  zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správny poplatok:

  • Konanie o vydanie povolenia pre novovybudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov 30 €
  • Konanie o vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania  15 €